6ο εξάμηνο

Για φοιτητές Στ’ εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα
Δηλώνονται 1 (Ένα) υποχρεωτικό μάθημα.

Προσοχή
Όσο αφορά τις Διδακτικές:
1) Θα δηλωθεί οπωσδήποτε: 1 (Ένα) μάθημα από τη Β΄Φάση ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ: Υ402 Διδακτική της Γλώσσας ή Υ404 Διδακτική των Μαθηματικών.
και
2) 1 (Ένα) Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα από Β΄Φάση : ΥΕ431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος ή ΥΕ432 Διδακτική των Θρησκευτικών ή ΥΕ433 Διδακτική των Εικαστικών ή ΥΕ434 Διδακτική της Μουσικής ή ΥΕ435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής.

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα:
Δηλώνεται 3 (Τρία) μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά
Προσοχή 1(Ένα) από κάθε ομάδα.
1(Ένα) Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
1(Ένα) Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
1(Ένα) Θετικών Επιστημών (ΘΕ)”

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Υ202 Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
Υ402 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας
Υ404 Διδακτική των Μαθηματικών
ΥΕ431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος
ΥΕ432 Διδακτική των Θρησκευτικών
ΥΕ433 Διδακτική των Εικαστικών
ΥΕ434 Διδακτική της Μουσικής
ΥΕ435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
ΥΕ145
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Συναισθηματική & Ηθική Ανάπτυξη
ΥΕ166
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
ΥΕ135
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Ιστορία της Αγωγής
ΥΕ258
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων
ΥΕ245
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα
ΥΕ269
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Ιστορία από πηγές
ΥΕ355
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρους τεχνοεπιστήμης
ΥΕ360
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Προηγμένες τεχνικές διδασκαλίας μέσω τεχνολογίας
ΥΕ335
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
ΥΕ276
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Πολιτισμική ιστορία της παιδικής ηλικίας
ΥΕ370
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Ψηφιακή Ιστορική και Πολιτισμική Κληρονομιά και Εκπαίδευση

© 2020 eled.uowm.gr