Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρους τεχνοεπιστήμης

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σπύρτου Άννα
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ355
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 26
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Οι έννοιες της Φυσικής και οι Αναπαραστάσεις τους
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED269/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες: (1) να είναι ικανοί να οργανώνουν για τους μαθητές τους, δραστηριότητες κατασκευής εκθεμάτων των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, (2) να είναι ικανοί να οργανώνουν επισκέψεις σε χώρους τεχνοεπιστήμης (3) να είναι ικανοί να υλοποιούν φεστιβάλ φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, (4) να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν διαφορετικά προφίλ μαθητών για να δημιουργούν ομάδες συνεργασίας (5) να είναι σε θέση να αξιολογούν την εξέλιξη των δεξιοτήτων των μαθητών (soft skills).

Γενικές ικανότητες

Να είναι ικανοί να εργάζονται σε καινοτομικά περιχόμενα των Φυσικών Επιστημών. Να είναι σε θέση να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες διδασκαλίας-μάθησης. Να είναι ικανοί να επεξεργάζονται κριτικά διαφορετικές πηγές δεδομένων έτσι ώστε να τις επεξεργάζονται οι μαθητές τους. Να αποκτήσουν επαγγελματική υπευθυνόητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας.

Περιεχόμενο μαθήματος

1) Αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, 2) Επιστημονική καλλιέργεια και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης, 3) Κατασκευαστικός Εποικοδομισμός, 4) Χώροι της τεχνοεπιστήμης και της φύσης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της τεχνολογίας, 4) Σχεδιασμός, δοκιμή και κατασκευή εκθέματος, 5) Παράγοντες πλαισίου για την οργάνωση Φεστιβάλ φυσικών επιστημών και τεχνολογίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ιντερνετ και υπολογιστές.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όταν χρειάζεται οι φοιτητές ερευνούν σε βάσεις δεδομένων.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Ήδη απάντησα.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Παραδίδουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Email, eclass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 8
Πρακτική 60
Εκπόνηση εργασιών 16
Σεμινάρια 8
Workshops 8
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Σε συνεργασία με τους μέντορες αποφασίζουμε για την αξιολόγησή τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κολιόπουλος, Δ. (2005). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου Φυσικών Επιστημών. Εκδόσεις Μεταίχμιο. Εύδοξος: 24094. Κόκκοτας Παναγιώτης, Πλακίτση Κατερίνα, (2005). Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Εκδόσεις: Πατάκη. Εύδοξος: 21785

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών:Έρευνα και Πράξη.

© 2018 eled.uowm.gr