Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ258
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED117/

Περιεχόμενο μαθήματος

Μορφές/ Τυπολογίες αξιολόγησης. Τυπικές μορφές διαμορφωτικής αξιολόγησης των παραγωγικών και προσληπτικών δεξιοτήτων. Εννοιολογική οριοθέτηση της εναλλακτικής αξιολόγησης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που οδηγούν στη μάθηση η οποία εστιάζεται στη διαδικασία γλωσσικής ανάπτυξης (process-oriented language learning). Εννοιολογικός προσδιορισμός της αξιολόγησης. portfolio γλώσσας Ευρωπαικό portfolio γλωσσών Ημερολόγια Δραματοποίηση – αφήγηση ιστοριών Πρωτόκολλα Προφορικές εξωτερικεύσεις (think-aloud process) Ο ρόλος του μαθητή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της επικοινωνιακής, διαμορφωτικής αξιολόγησης . Συνοπτικός απολογισμός - Πλεονεκτήματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr