Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ258
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ, στην αγγλική γλώσσα
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED117/

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Αναγνωρίζουν θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές που εμπλέκονται στον τομέα της αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος. 2. Διακρίνουν και ερμηνεύουν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ τυπικών και άτυπων μορφών αξιολόγησης. 3. Προσδιορίζουν τις βασικές αρχές της εναλλακτικής αξιολόγησης και τις συγκρίνουν με αυτές της τυπικής αξιολόγησης. 4. Αναλύουν τα διάφορα εργαλεία αξιολόγησης και συγκρίνουν τη λειτουργία τους. 5. Οργανώνουν και εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης κατάλληλες για τους μαθητές τους. 6. αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των «αποτελεσματικών» γλωσσικών δοκιμασιών για τη δική τους τάξη.

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις ομαδική εργασία σχεδιασμός και διαχείριση έργων άσκηση κριτικής/αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

Μορφές/ Τυπολογίες αξιολόγησης. Τυπικές μορφές διαμορφωτικής αξιολόγησης των παραγωγικών και προσληπτικών δεξιοτήτων. Εννοιολογική οριοθέτηση της εναλλακτικής αξιολόγησης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που οδηγούν στη μάθηση η οποία εστιάζεται στη διαδικασία γλωσσικής ανάπτυξης (process-oriented language learning). Εννοιολογικός προσδιορισμός της αξιολόγησης. portfolio γλώσσας Ευρωπαικό portfolio γλωσσών Ημερολόγια Δραματοποίηση – αφήγηση ιστοριών Πρωτόκολλα Προφορικές εξωτερικεύσεις (think-aloud process) Ο ρόλος του μαθητή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της επικοινωνιακής, διαμορφωτικής αξιολόγησης . Συνοπτικός απολογισμός - Πλεονεκτήματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργασία σε μικρές ομάδες 9
Συγγραφή εργασίας 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Επίβλεψη 6
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης- Εκπόνηση σχεδίων έργου 25
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Brown, D. & Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. NY: Pearson, Longman O'Malley, M. & Valdez Pierce, L. (1996). Authentic Assessment for English Language Learners: Practical Approaches for Teachers Paperback. NY: Addison-Wesley Τσoπάνογλου Α. &Υψηλάντης Γ. (2011). Αξιολόγηση επίδοσης και γλωσσομάθειας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θεσσαλονίκη: Ζήτη

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Language Assessment Quarterly http://www.tandfonline.com Language Testing http://www.sagepub.com/journals/Journal201816

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση