Αναγνώριση μαθημάτων

Αναγνώριση μαθημάτων από πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus

Για όσους έχουν παρακολουθήσει ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, όπως το ERASMUS, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος του προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογία, αφού μετατραπεί στην προαναφερόμενη βαθμολογική κλίμακα. Στην περίπτωση αυτή, και με την προϋπόθεση ότι το κάθε μάθημα είχε φόρτο εργασίας τουλάχιστον 4 ECTS μονάδες σύμφωνα με τη γνωμάτευση του υπεύθυνου του Τμήματος για την αντιστοίχιση των πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) και των μονάδων ECTS, αναγνωρίζονται στους φοιτητές οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας των μαθημάτων τα οποία αυτοί παρακολούθησαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Αναγνώριση μαθημάτων σε φοιτητές από μετεγγραφή

Οι φοιτητές που εγγράφονται έπειτα από μετεγγραφή από άλλο πανεπιστήμιο μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. Στα μαθήματα αυτά θα πρέπει να αντιστοιχεί ο ίδιος ή μεγαλύτερος φόρτος εργασίας από αυτόν που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Είναι δυνατόν συνδυασμός μαθημάτων των οποίων τα περιεχόμενα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των μαθημάτων του Τμήματος. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Αναγνώριση μαθημάτων σε φοιτητές από  κατατακτήριες εξετάσεις

Σε ό,τι αφορά την κατάταξη στο Τμήμα πτυχιούχων άλλων Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύει το εξής:

  • Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής (Απόφαση Φ2/125186/Β3/22-11-2006 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
  • Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του Τμήματος υποδοχής που διδάχτηκαν και εξετάστηκαν επιτυχώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Στα μαθήματα αυτά θα πρέπει να αντιστοιχεί ο ίδιος ή μεγαλύτερος φόρτος εργασίας από αυτόν που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Είναι δυνατόν συνδυασμός μαθημάτων των οποίων τα περιεχόμενα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των μαθημάτων του Τμήματος. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από σχετική αίτηση και θετική εισήγηση του διδάσκοντος το μάθημα για την αντιστοιχία του περιεχομένου του μαθήματος και του φόρτου εργασίας.
  • Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν (από τον Τμήμα
    προέλευσης & εξεταζόμενα για την κατάταξη μαθήματα) είναι έξι (6).

© 2020 eled.uowm.gr