Ιστορία από πηγές

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ανδρέου Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ269
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση: - να κατανοούν τη θεμελιακή θέση των πηγών για το αντικείμενο της Ιστορίας και τη διδακτικής της - να γνωρίζουν τις διαφορετικές θεωρητικές σχολές ιστορικής σκέψης και κατά συνέπεια τους διαφορετικους τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας των πηγών - να διακρίνουν τις διαφορετικές ταξινομήσεις που έχουν προταθεί για τα είδη των πηγών - να αντιλήφθούν την ανθρώπινη διαμεσολάβηση σε όλα τα είδη των ιστορικών πηγών - να μπορούν να προτείνουν ερμηνείες και να συνθέτουν κριτικά αντικρουόμενες πηγές γύρω από ένα θέμα στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ιστορίας.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, ομαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων ιδεών, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής και κριτικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ο ρόλος των πηγών στην διαμόρφωση της ιστορικής γνώσης. Πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Μέθοδοι ανάγνωσης και ερμηνείας διαφορετικών ειδών ιστορικών πηγών: γραπτές πηγές, εικόνες, αντικείμενα και μνημεία, προφορικές πηγές. Οι ιστορικές πηγές στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: η διδασκαλία της ιστορίας μέσω των πηγών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Για την εποπτεία του μαθήματος.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχει εργαστηριακή εκπαίδευση.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Επικοινωνία με mail και ανακοινώσεις και υλικό στο e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Θεωρητικές διαλέξεις 15
Παρουσιάσεις εργασιών σε ομάδες 24
Έρευνα για την προετοιμασία των εργασιών 30
Μελέτη βιβλιογραφίας 31
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια εξασφαλίζεται με τα πολλαπλά εργαλεία αξιολόγησης των φοιτητών.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Καρ, Ε. Χ. (1999) Τι είναι η ιστορία; (μτφρ. Α. Παππάς), Εκδόσεις «Γνώση»: Αθήνα. Λιάκος, Α. (2007) Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα. Λε Γκοφ, Ζ. (1998) Ιστορία και μνήμη (μτφρ. Γ. Κουμπουρλής). Νεφέλη: Αθήνα. Noiriel, Gerard (2005) Τι είναι η σύγχρονη ιστορία; (μτφρ, Μαρία Κορασίδου), Gutenberg: Αθήνα. Passerini, L. (1998) Σπαράγματα του 20ου αιώνα: η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. Νεφέλη: Αθήνα. Thuillier, G. – Tulard, J. (1992) Οι ιστορικές σχολές. Καρδαμίτσας: Αθήνα Ανδρέου, Α.Π. – Βαμβακίδου, Ι. (2006) Ο πληθυσμός των αγαλμάτων. Η περίπτωση της Φλώρινας. Σταμούλης, Θεσ/νίκη. Μαυροσκούφης, Δημ. Κ. (2005) Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές. Αφοί Κυριακίδη: Θεσσαλονίκη. Παληκίδης, Α. (2009), Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1950-2002). Αφοί Κυριακίδη: Θεσσαλονίκη. Παπαδάκη, Α. (2013). Η χρήση των φωτογραφιών και των γελοιογραφιών ως πηγών στο μάθημα της ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ρεπούση, M. - Τσιβάς, A. επιμ. (2011), Από τα ίχνη στις μαρτυρίες. Η επεξεργασία των ιστορικών πηγών στο μάθημα της ιστορίας, Εκδόσεις Γράφημα: Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

- History and Theory - International Journal of Historical Learning, Teaching and Research - Teaching History - The History Teacher - Yearbook of International Society for History Didactics - Θέματα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης - Νέα Παιδεία

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση