Ιστορία από πηγές

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ανδρέου Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ269
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Ο ρόλος των πηγών στην διαμόρφωση της ιστορικής γνώσης. Πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Μέθοδοι ανάγνωσης και ερμηνείας διαφορετικών ειδών ιστορικών πηγών: γραπτές πηγές, εικόνες, αντικείμενα και μνημεία, προφορικές πηγές. Οι ιστορικές πηγές στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: η διδασκαλία της ιστορίας μέσω των πηγών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr