Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος Υ202
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED133/

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Προσδιορίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και τις συγκρίνουν/αντιπαραβαλλουν με αυτές της μητρικής γλώσσας. 2.Αναγνωρίζουν και ανακαλούν αρχές και πρακτικές που εμπλέκονται στον τομέα της διδασκαλίας της Γ2/ΞΓ. 3. Αναλύουν και διαχρονικά τις διάφορες μεθόδους και προσεγγίσεις διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος και τις συγκρίνουν διεξοδικά. 4. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν για τη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ με ουσιαστικό τρόπο στην τάξη τους 5. Είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου 6. Εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά των «αποτελεσματικών» γλωσσικών μεθόδων και τεχνικών για πολύγλωσσες πολυπολιτισμικές τάξεις. 7. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ποικίλες μεθόδους και προσεγγίσεις κατάλληλες για τη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ σε μικτές τάξεις.

Γενικές ικανότητες

Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές αρχές εκμάθησης της ξένης γλώσσας για μαθητές μικρής ηλικίας. Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Συγκριτική αναδρομή σε μεθόδους διδασκαλίας και πρακτικές του παρελθόντος: Επικοινωνιακή, δραστηριοκεντρική, διαθεματική, ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, κλπ. Προσεγγίσεις και τεχνικές για την: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου, β) ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης διάφορων κειμενικών ειδών, γ) ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου, δ) πρόσκτηση και ανάπτυξη λεξιλογίου. Αρχές σχεδιασμού υλικού για τη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ρόλος των παιχνιδιών και των ιστοριών στη διδασκαλία της γλώσσας. 1o MAΘΗΜΑ -Απόκτηση / Μάθηση, Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα -Παράμετροι που επηρεάζουν τη γλωσσική απόκτηση Ο ρόλος της Γ1 στην απόκτηση της Γ2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ως Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα 2. 2ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μετάβαση από το δομικό μοντέλο στην επικοινωνιακή προσέγγιση, Φυσική προσέγγιση, Ολική Αισθητηριακή Κινητική Απόκριση, Δραστηριοκεντρική μέθοδος, Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας 3. 3ο ΜΑΘΗΜΑ Παράγοντες διαμόρφωσης αποτελεσματικής διδασκαλίας Γ2/ΞΓσε μαθητές μικρής ηλικίας 4. 4ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Θεωρητική προσέγγιση των αναγνωστικών δεξιοτήτων 5. 4ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Πρακτικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάγνωσης στη Γ2/ΞΓ (Ελληνική ως Γ2/ΞΓ) 6. 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Θεωρητική προσέγγιση των δεξιοτήτων γραφής γραπτής έκφρασης 7. 7ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Πρακτικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης στη Γ2/ΞΓ (Ελληνική ως Γ2/ΞΓ) 8. 8ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ: Πρακτικές ανάπτυξης προσληπτικού και παραγωγικού λεξιλογίου 9. 9ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΣΗ ‘ΙΣΤΟΡΙΩΝ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 10. 10ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: Θεωρητικές προσεγίσεις και πρακτικές 11. 11ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνιακού τύπου για την ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας: Διδακτικές εφαρμογές 12. 12ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα (I) 13ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα (II)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 35
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης- Εκπόνηση σχεδίων έργου 25
Επίβλεψη 6
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 20
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Cameron, L. (2000). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: C.U.P. Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2013). Ξενη γλωσσα και παιχνιδι: Κινητικές δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στην πρωτοσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σελ 350. Lightbown, P. and Spada, N. (1993). How languages are learned. Oxford: O.U.P. Μήτσης, Ν. (2004). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη Διδασκαλια της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

International Journal of of Applied Linguistics & English Literature. (http://www.ijalel.org) Journal of International Education Studies. (http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies) Reading and Writing: AOSIS OPEN journals (http://openjournals.net/index.php/news/7-aosis-open-journals-news/80-reading-and-writing-journal-joins-aosis-openjournals ) Journal of ELT and Applied Linguistics (http://www.jeltal.com/ )

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση