Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος Υ202
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED133/

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές αρχές εκμάθησης της ξένης γλώσσας για μαθητές μικρής ηλικίας. Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Συγκριτική αναδρομή σε μεθόδους διδασκαλίας και πρακτικές του παρελθόντος: Επικοινωνιακή, δραστηριοκεντρική, διαθεματική, ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, κλπ. Προσεγγίσεις και τεχνικές για την: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου, β) ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης διάφορων κειμενικών ειδών, γ) ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου, δ) πρόσκτηση και ανάπτυξη λεξιλογίου. Αρχές σχεδιασμού υλικού για τη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ρόλος των παιχνιδιών και των ιστοριών στη διδασκαλία της γλώσσας. 1o MAΘΗΜΑ -Απόκτηση / Μάθηση, Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα -Παράμετροι που επηρεάζουν τη γλωσσική απόκτηση Ο ρόλος της Γ1 στην απόκτηση της Γ2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ως Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα 2. 2ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μετάβαση από το δομικό μοντέλο στην επικοινωνιακή προσέγγιση, Φυσική προσέγγιση, Ολική Αισθητηριακή Κινητική Απόκριση, Δραστηριοκεντρική μέθοδος, Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας 3. 3ο ΜΑΘΗΜΑ Παράγοντες διαμόρφωσης αποτελεσματικής διδασκαλίας Γ2/ΞΓσε μαθητές μικρής ηλικίας 4. 4ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Θεωρητική προσέγγιση των αναγνωστικών δεξιοτήτων 5. 4ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Πρακτικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάγνωσης στη Γ2/ΞΓ (Ελληνική ως Γ2/ΞΓ) 6. 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Θεωρητική προσέγγιση των δεξιοτήτων γραφής γραπτής έκφρασης 7. 7ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: Πρακτικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης στη Γ2/ΞΓ (Ελληνική ως Γ2/ΞΓ) 8. 8ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ: Πρακτικές ανάπτυξης προσληπτικού και παραγωγικού λεξιλογίου 9. 9ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΣΗ ‘ΙΣΤΟΡΙΩΝ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 10. 10ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: Θεωρητικές προσεγίσεις και πρακτικές 11. 11ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνιακού τύπου για την ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας: Διδακτικές εφαρμογές 12. 12ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα (I) 13ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα (II)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr