Διδακτική της Φυσικής Αγωγής

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ435
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED110/

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Να γνωρίζουν τα στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, τις θεμελιώδεις δεξιότητες και τα στάδια απόκτησής τους 2. Να διακρίνουν τις ικανότητες και δεξιότητες 3. Να είναι σε θέση να σχεδιάδουν, να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν ένα μάθημα φυσικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο 4. Να διαφοροποιούν την κλασική διδασκαλία εμπλουτίζοντάς την με διαθεματικές προτάσεις και δραστηριότητες. 5. Να παρακολουθούν μια διδασκαλία τηρώντας ένα πρωτόκολλο παρακολούθηση 6. Να αξιολογούν ένα ημερήσιο μάθημα φυσικής αγωγής

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Ομαδική εργασία Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα δίνει τη δυνατότηα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις θεωρητικές βάσεις καθώς και την πρακτική εμπειρίας για την προετοιμασία, οργάνωση κινητικών διαθεματικών διδακτικών. Σωματική, ψυχοκινητική ανάπτυξη. Αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες-ικανότητες. Η διδασκαλία των δεξιοτήτων. Η οργάνωση ενός μαθήματος Φ.Α. Βασική ορολογία. Σκοποί και στόχοι της Φ.Α. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθεματική διδασκαλία. Προγραμματισμός. Παιδαγωγικά παιχνίδια: η διδασκαλία και η οργάνωση του χώρου. Μέθοδοι διδασκαλίας. Είδη παιχνιδιών. Ασκήσεις μύησης στην τεχνική των αθλοπαιδιών και του στίβου. Προετοιμασία ημερήσιου μαθήματος διδασκαλίας Φ.Α. Διδασκαλία στο σχολείο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις (Πρόσωπο με πρόσωπο, πρακτική άσκηση μικροδιδασκαλίες, διδασκαλίες/παρακολουθήσεις σε τάξεις
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Eclass, Powerpoint, Video
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Eclass, Powerpoint, Video
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Powerpoint, Video
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Powerpoint, Video
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Eclass, email
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 12
Πρακτική άσκηση 18
Προετοιμασία για τις διδασκαλίες 24
Παρακολουθήσεις διδασκαλιών με πρωτόκολλο παρατήρησης 12
Αναταρτοφοδότηση/αξιολόγηση διδασκαλιών 18
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 24
Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 111
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δέρρη Β. (2007). Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα (πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Θεσσαλονίκη: Εκδόςεις Χριστοδουλίδη. Διγγελίδης, Ν., Παπαϊωάννου, Α. (2002). Για ένα ενδιαφέρον μάθημα φυσικής αγωγής. Θεσσαλονίκη: Εκδόςεις Χριστοδουλίδη. Pangrazi R. (1999). Διδασκαλία της Φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Θεσσαλονίκη:University Studio Press.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Teaching in Physical Education Physical Education and sport Research quarterly for exercise and sports

© 2018 eled.uowm.gr