Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή του εξαμήνου και μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση, η οποία περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που αποφάσισε να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από τη Γραμματεία. Σε κάθε δήλωση ο αριθμός των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε οφειλόμενα μαθήματα προηγουμένων ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3). Κατ’ εξαίρεση, οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν μέχρι τέσσερα (4) οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών.  Κατά τη δήλωση των μαθημάτων, κυρίως των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών, ο φοιτητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αν η συμμετοχή στο συγκεκριμένο μάθημα προαπαιτεί την παρακολούθηση συγκεκριμένων Υποχρεωτικών μαθημάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να μη συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προτίθεται να επιλέξει. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να παραλάβει δωρεάν τα σχετικά διδακτικά συγγράμματα και να εξεταστεί μόνο στα μαθήματα τα οποία δήλωσε κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Εννοείται ότι ο φοιτητής δεν δικαιούται να εξεταστεί σε μάθημα το οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στη Δήλωση Μαθημάτων που υποβάλλει στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα οκτώ υποχρεωτικά εξάμηνα σπουδών μπορούν να εξεταστούν σε οποιαδήποτε εξεταστική, ανεξάρτητα από το εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) στο οποίο διδάσκεται το μάθημα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στην αρχή του εξαμήνου.

© 2020 eled.uowm.gr