Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ431
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά και αν χρειαστεί και Αγγλικά (π.χ., για εισερχόμενους φοιτητές/τριες Erasmus).
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr

Μαθησιακά αποτελέσματα

- Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Μελέτης Περιβάλλοντος και του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών - Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ). - Να αναπτύξουν τις ικανότητες διδακτικού σχεδιασμού τους. - Να συνθέτουν, να συνδυάζουν και να πραγματοποιούν διδασκαλίες χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους, υλικά και μέσα. - Με βάση τα παραπάνω να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν ΔΜΑ για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού (Α΄- Δ΄) στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε επίσκεψη πεδίου. - Οι παραπάνω ΔΜΑ θα υλοποιούν τους στόχους της Μελέτης Περιβάλλοντος όπως αυτοί έχουν οριοθετηθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία και τα αντίστοιχα ελληνικά προγράμματα σπουδών. - Να εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις (π.χ., ομάδες εργασίας, jigsaw, σχέδιο εργασίας/project, μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, κ.α.) - θα ενσωματώνουν νέες αλλά και παραδοσιακές τεχνολογίες στην μαθησιακή διαδικασία (π.χ., κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, διαδίκτυο, Η/Υ, κυάλια, πυξίδες, μεγενθυτικοί φακοί, κ.α.). - Να αξιολογούν το βαθμό επίτευξης τόσο των στόχων της ΔΜΑ που έχουν τεθεί όσο και των διαδιακασιών που ακολουθούθηκαν.

Γενικές ικανότητες

Οργάνωση και εφαρμογή διδασκαλίας σε πραγματική τάξη η οποία δεν στηρίζεται στη χρήση του σχολικού εγχειριδίου αλλά του προγράμματος σπουδών για την Μελέτη Περιβάλλοντος και την εφαρμογή ανοικτών και συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας τόσο σε τυπικά όσο και σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.

Περιεχόμενο μαθήματος

• Γνωριμία με το μάθημα ‘Μελέτη Περιβάλλοντος’ (ΜτΠ) * ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, Νέα Προγράμματα Σπουδών * Βασικές αρχές επικοδομισμού και κοινονικο-πολιτισμικής θεωρίας * Πορεία – φάσεις μονόωρης διδασκαλίας * Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας * Διδασκαλία με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα * Σχεδιασμός και πραγματοποίση διδασκαλίας ενοτήτων από τη ΜτΠ από ομάδες φοιτητριών/τών * Λεκτική επικοινωνία στην τάξη – Ερωτήσεις εκπαιδευτικού * Διδασκαλία με χάρτες εννοιών * Παιχνίδι ρόλων * Δραστηριότητες ευέλικτης ζώνης * Πρακτική άσκηση * Αξιολόγηση διδασκαλιών * Βασικές έννοιες Γεωγραφίας * Διδασκαλία Ενοτήτων Γεωγραφίας * Παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για τη διδασκαλία εννοιών στην Μελέτη Περιβάλλοντος * Οργάνωση και πραγματοποίηση διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών (ΔΜΑ) σε χώρους κοινωνικού, επιστημονικού, οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε επίσκεψη πεδίου

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης - Δύο 3ωρες διαλέξεις/συζητήσεις - Έξι εργαστήρια διάρκειας 1-3 το καθένα (παιχνίδια γνωριμίας, παιχνίδι ρόλων, χάρτες εννοιών, προσανατολισμός, γεωγραφικοί χάρτες, παιχνίδια) - Δύο 3ωρες επισκέψεις πεδίου και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών - 5-7 2ωρες προετοιμασίες διδασκαλιών σε εβδομαδιαία βάση - 5-7 διασκαλίες σε εβδομαδιαία βάση σε συνεργαζόμενο σχολείο (πρωί) - 5-7 3ωρες αναλύσεις και αξιολογήσεις διασκαλιών σε εβδομαδιαία βάση (απόγευμα)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
- Όλες οι εργασίες που έχουν να κάνουν είναι σε ηλεκτρονική μορφή και διαχειρίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eclass. - Στο μάθημα χρησιμοποιούνται Η/Υ, projector, διαδικτύου και λογισμικού.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος και τα βοηθήματα βρίσκονται σε ηλεκτονική μορφή στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Επίσης, όλες οι εργασίες των φοιτητριών/τών συμπληρώνονται on-line.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Οι οδηγίες προς τις φοιτήτριες/τές είναι να προσπαθούν να ενσωματώσουν ΤΠΕ στην πρακτική τους άσκηση.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Όλες οι εργασίες των φοιτητριών/τών συμπληρώνονται on-line.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, skype, cloud storage.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
- Δύο διαλέξεις/συζητήσεις κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων 6 ώρες
- Έξι εργαστήρια κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων [παιχνίδια γνωριμίας (2) παιχνίδι ρόλων(3) χάρτες εννοιών(3) προσανατολισμός (2) γεωγραφικοί χάρτες(2) παιχνίδια(5)] 17 ώρες
- Προετοιμασία στο σπίτι παιχνιδιών για τη διδασκαλία ενοτήτων γεωγραφίας 10-12 ώρες
- Προετοιμασία στο σπίτι δραστηριοτήτων για το πεδίο 10-12 ώρες
- Δύο επισκέψεις πεδίου και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 6 ώρες
Προετοιμασία και αξιολόγηση 2-3 μονόωρων διδασκαλιών 35-45 ώρες
Διεξαγωγή διδασκαλιών σε πραγματική τάξη 2-4 ώρες
Παρακολούθηση διδασκαλιών άλλων φοιτητων/τριών 6-10 ώρες
Ανάλυση και αξιολόγηση διδασκαλιών στις εβδομαδιαίες συναντήσεις 10 ώρες
Συμπλήρωση α. on-line κλιμάκων και β. εργασιών στην αρχή και στο τέλος του εξαμήνου για ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ τόσο του μαθήματος όσο και της προόδου των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών α. 3 ώρες β. 20-25 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 - 150 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ανακοινώνονται από την αρχή του μαθήματος οι στόχοι και οι υποχρεώσεις των φοιτητριών/τών, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2011). Νέο πρόγραμμα Σπουδών για την Μελέτη Περιβάλλοντος. Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προσπελάθηκε 17 Νοεμβρίου 2013. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2011). Νέο πρόγραμμα Σπουδών για την Μελέτη Περιβάλλοντος – Οδηγός Εκπαιδευτικού. Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προσπελάθηκε 17 Νοεμβρίου 2013. Ταρατόρη Ελένη (2007). Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και Πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Κούσουλας Φώτης (2004). Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας. Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2011). Νέο πρόγραμμα Σπουδών για την Μελέτη Περιβάλλοντος. Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προσπελάθηκε 17 Νοεμβρίου 2013. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2011). Νέο πρόγραμμα Σπουδών για την Μελέτη Περιβάλλοντος – Οδηγός Εκπαιδευτικού. Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προσπελάθηκε 17 Νοεμβρίου 2013. Ταρατόρη Ελένη (2007). Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και Πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Κούσουλας Φώτης (2004). Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας. Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

© 2018 eled.uowm.gr