Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ431
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr

Περιεχόμενο μαθήματος

• Γνωριμία με το μάθημα ‘Μελέτη Περιβάλλοντος’ (ΜτΠ) * ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, Νέα Προγράμματα Σπουδών * Βασικές αρχές επικοδομισμού και κοινονικο-πολιτισμικής θεωρίας * Πορεία – φάσεις μονόωρης διδασκαλίας * Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας * Διδασκαλία με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα * Σχεδιασμός και πραγματοποίση διδασκαλίας ενοτήτων από τη ΜτΠ από ομάδες φοιτητριών/τών * Λεκτική επικοινωνία στην τάξη – Ερωτήσεις εκπαιδευτικού * Διδασκαλία με χάρτες εννοιών * Παιχνίδι ρόλων * Δραστηριότητες ευέλικτης ζώνης * Πρακτική άσκηση * Αξιολόγηση διδασκαλιών * Βασικές έννοιες Γεωγραφίας * Διδασκαλία Ενοτήτων Γεωγραφίας * Παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για τη διδασκαλία εννοιών στην Μελέτη Περιβάλλοντος * Οργάνωση και πραγματοποίηση διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών (ΔΜΑ) σε χώρους κοινωνικού, επιστημονικού, οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε επίσκεψη πεδίου

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση