Κατ’ Επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (YE)

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (YE) είναι τα μαθήματα που κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και προσφέρονται για να τα επιλέξει ο φοιτητής, με την υποχρέωση η επιλογή του αυτή να αντιστοιχεί σε δύο από τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας (σύνολο: 6 μαθήματα). Οι κατηγορίες είναι οι εξής: α) Επιστήμες της Αγωγής, β) Ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Διδακτική τους και γ) Θετικές Επιστήμες και η Διδακτική τους. Εφόσον επιλεγούν από το φοιτητή τα συγκεκριμένα μαθήματα – με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω – , θεωρούνται στο εξής ως Υποχρεωτικά και κανένα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα. Εξαίρεση μπορεί να ισχύσει εφόσον κάποιο συγκεκριμένο μάθημα έχει πάψει πια να προσφέρεται, οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα της ίδιας κατηγορίας.

Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της επιστήμης αναφοράς τους και παράλληλα στη μύη­ση και εξοικείωση του φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία. Για το λόγο αυτό έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Στα πλαίσια ενός τέτοιου μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών και ειση­γή­σεων ή μικρές επιμέρους έρευνες, ατομικές ή συλλογικές, οι οποίες γίνο­νται είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων. Κάθε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα μπορεί να επιλεγεί από 30 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο˙ ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, εφόσον το μάθημα επιλεγεί ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από φοιτητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ή εφόσον τα προσφερόμενα μαθήματα στην κάθε κατηγορία δεν μπορούν να καλύψουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων.

Στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών δε δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, επειδή το πρόγραμμα αυτών των εξαμήνων καλύπτεται σε μεγάλη έκταση από Υποχρεωτικά Μαθήματα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται για πρώτη φορά στο 4ο εξάμηνο, ενώ στα επόμενα εξάμηνα τα περιθώρια για συμμετοχή σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα αυξάνονται βαθμιαία. Εξάλλου αρκετά από τα μαθήματα αυτά προαπαιτούν την επιτυχή εξέταση σε αντίστοιχα Υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού μαθήματος, ο φοιτητής που το είχε επιλέξει υποχρεούται να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, εφόσον προσφέρεται. Μόνο στην περίπτωση που δεν προσφέρεται το μάθημα αυτό, είναι δυνατό να αντικατασταθεί από άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα της ίδιας ομάδας μαθημάτων.

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ECTS
ΥΕ 131 Αναλυτικά Προγράμματα Β. Παπαδοπούλου 4
ΥΕ 132 Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής Κ. Δημητριάδου 4
ΥΕ 133 Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου Ι. Θωίδης 4
ΥΕ 135 Ιστορία  της Αγωγής Σ. Ηλιάδου – Τάχου 4
ΥΕ 136 Εννοιολογική ανάπτυξη Δ. Πνευματικός 4
ΥΕ 134 Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδας Γ. Ιορδανίδης 4
ΥΕ 137 Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών και Προβλημάτων Συμπεριφοράς Δ. Αναστασίου 4

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ECTS
ΥΕ 231 Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης Κ. Φωτιάδης 4
ΥΕ 232   Νεοελληνική Ποίηση – Παιδική Ποίηση Α. Ακριτόπουλος 4
ΥΕ 267 Μουσειακή Εκπαίδευση (ΥΕ234) Α. Ανδρέου 4
ΥΕ 239 Παραδοσιακοί χοροί Κ. Σέμογλου 4
ΥΕ 240 Μέτρηση και Αξιολόγηση αντιληπτικο-κινητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Κ. Σέμογλου 4
ΥΕ 249 Μουσική Θεωρία και Πράξη Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 4
ΥΕ 265 Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του Α. Σακελλαρίου 4
ΥΕ 256 Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης  και επικοινωνίας Ε. Γρίβα 4
ΥΕ 258 Εναλλακτικές μορφές Αξιολόγησης των Γλωσσικών Δεξιοτήτων Ε. Γρίβα 4
ΥΕ 261 Ειδικά θέματα Διδακτικής της Ιστορίας Κ. Κασβίκης 4

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ECTS
ΥΕ 331 Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά με χρήση Πληροφορικής Τεχνολογίας Χ. Λεμονίδης 4
ΥΕ 332 Επιστημολογία Κ. Νικολαντωνάκης 4
ΥΕ 333 Εφαρμοσμένη Στατιστική Ε. Τσακιρίδου 4
ΥΕ 335 Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού Ν. Φαχαντίδης 4
ΥΕ 345 Διαχείριση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Ι Ε. Τσακιρίδου 4
ΥΕ 349 Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία στο δημοτικό σχολείο Γ. Μαλανδράκης 4
ΥΕ 431 Β’ Φάση:Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος Γ. Μαλανδράκης 4

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης

Θεωρητική και πρακτική διδακτική κατάρτιση ECTS
Β’ φάση Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου
ΥΕ 431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος 5
ΥΕ 432 Διδακτική των Θρησκευτικών 5
ΥΕ 433 Διδακτική των Εικαστικών 5
ΥΕ 434 Διδακτική της Μουσικής 5
ΥΕ 435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 5

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΕ) & Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Εαρινού Εξαμήνου

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ECTS
ΥΕ/ΕΕ 140 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Β. Παπαδοπούλου 4
ΥΕ/ΕΕ 142 Ολοήμερο σχολείο. Θεωρία και πράξη Ι. Θωίδης 4
ΥΕ/ΕΕ 145 Ηθική και Συναισθηματική ανάπτυξη Δ. Πνευματικός 4
ΥΕ/ΕΕ 144 Iστορία της Εκπαίδευσης στη Μακεδονία Σ. Ηλιάδου – Τάχου 4
ΥΕ/146 Νοητική Καθυστέρηση και αναπτυξιακές αναπηρίες Δ. Αναστασίου 4
ΥΕ/ΕΕ 151 Συμβουλευτική μαθητών – γονέων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 4
ΥΕ/ΕΕ 154 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Γ. Ιορδανίδης 4
ΥΕ/ΕΕ 155 Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε μικτές τάξεις Κ.Δημητριάδου 4

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ECTS
ΥΕ/ΕΕ 242 Μικρασιατικός Ελληνισμός Κ. Φωτιάδης 4
ΥΕ/ΕΕ 243 Διδακτική της Λογοτεχνίας Α. Ακριτόπουλος 4
ΥΕ/ΕΕ 244 Πεζογραφική Λογοτεχνία για Παιδιά & Εφήβους Α. Ακριτόπουλος 4
ΥΕ/ΕΕ 245 Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα Σ. Καμαρούδης 4
ΥΕ/ΕΕ 248 Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές Κ. Σέμογλου 4
ΥΕ/ΕΕ 254  Πολιτισμικά Στοιχεία Ολυμπιακών Αγώνων του 4ου αιώνα μ.Χ. π. Ειρ. Χατζηεφραιμίδης 4
ΥΕ 255 Μακεδονία & Προσφυγικός Ελληνισμός Κ. Φωτιάδης 4
ΥΕ/ΕΕ 257 Εισαγωγή στη Διγλωσσία: Διγλωσσία & Εκπαίδευση Ε. Γρίβα 4
ΥΕ/ΕΕ 262 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πολιτισμού Κ. Κασβίκης 4
ΥΕ/ΕΕ 263 Ιστορία & Εικόνα Α. Ανδρέου 4
ΥΕ/ΕΕ 264 Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας Σ. Καμαρούδης 4
ΥΕ/ΕΕ 266 Ο γραμματισμός στο σχολείο: κατανόηση και  παραγωγή κειμένων Α. Σακελλαρίου 4

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ECTS
ΥΕ/ΕΕ 337 Στοιχεία Ιστορίας των Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση Κ. Νικολαντωνάκης 4
ΥΕ/ΕΕ 338 Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες Α. Σπύρτου 4
ΥΕ/ΕΕ 339 Εικονική Πραγματικότητα και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Τεχνητής Ευφυΐας Ν. Φαχαντίδης 4
ΥΕ/ΕΕ 342 Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Έρευνας Ε. Τσακιρίδου 4
ΥΕ/ΕΕ 346 Διαχείριση Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ΙΙ Ε. Τσακιρίδου 4

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης

 Θεωρητική και πρακτική διδακτική κατάρτιση ECTS
Β’ φάση Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου
ΥΕ 431 Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος 5
ΥΕ 432 Διδακτική των Θρησκευτικών 5
ΥΕ 433 Διδακτική των Εικαστικών 5
ΥΕ 434 Διδακτική της Μουσικής 5
ΥΕ 435 Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 5

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση