Πτυχιακή εργασία (Π.Ε.)

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) του Τμήματος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους οι διδάσκοντες προτείνουν τα θέματα ή τις θεματικές που προσφέρουν για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών από φοιτητές του ΠΤΔΕ κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κάθε διδάσκων δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερες από πέντε πτυχιακές εργασίες κατ’ έτος.

2. Κατά τον μήνα Ιανουάριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και ανακοινώνει τα θέματα ή τις θεματικές των πτυχιακών που θα προσφερθούν κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές (που ήδη βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους) ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες επιλέγουν τα θέματα ή τις θεματικές για τις πτυχιακές τους εργασίες, όπως τα όρισαν εκείνοι, και κατά τον μήνα Μάιο υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΠΤΔΕ.

3. Κατά τον μήνα Ιούνιο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει την τελική διατύπωση του θέματος και ορίζει δεύτερο βαθμολογητή. Πτυχιακή εργασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανατεθεί πέρα από το χρονικό όριο της Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κατά το εαρινό (8ο) εξάμηνο αντιστοιχίζουν την πτυχιακή τους εργασία με δύο μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται δακτυλογραφημένη σε τρία αντίτυπα, ένα από τα οποία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής μαζί με την ψηφιακή μορφή της εργασίας έως την 20η Μαΐου κάθε έτους, προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την εξεταστική του Ιουνίου. Σε περίπτωση παράδοσης μετά από αυτήν την ημερομηνία και μέχρι τη 15η Σεπτέμβρη, η βαθμολογία της εργασίας θα ανακοινώνεται με την εξεταστική του Σεπτέμβρη.

Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται ως προς την πρόοδό της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά το 7ο εξάμηνο από τον επόπτη καθηγητή και η βαθμολόγηση κατατίθεται στη Γραμματεία. Ο βαθμός αυτός είναι ανεξάρτητος από τον βαθμό που θα αξιολογηθεί η τελική εργασία με το τέλος του 8ου εξαμήνου. Στο τέλος του 8ου εξαμήνου η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τον επόπτη και τον δεύτερο βαθμολογητή και στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας, ο οποίος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να συμβουλεύεται τον Σύντομο Οδηγό Επιστημονικής Τεχνογραφίας, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η πτυχιακή εργασία πιστώνεται με εννέα πιστωτικές μονάδες (9 ΠΜ) ή δώδεκα (12) μονάδες ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (από το 8ο εξάμηνο) και συνυπολογίζονται με αυτά για τη λήψη του πτυχίου.

Η πτυχιακή εργασία μαζί με τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής δεν μπορούν να ξεπερνούν συνολικά τις είκοσι τέσσερις μονάδες ECTS (24 ECTS).

© 2020 eled.uowm.gr