Πτυχιακή εργασία (Π.Ε.)

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει πτυχιακή εργασία υπό την επί­βλεψη και καθοδήγηση μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ) του Τμήματος. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας ανακοινώνεται κατά το 6ο ή στις αρχές του 7ου εξαμήνου και όχι μετά την 30η Νοέμβρη από τον υπεύθυνο διδάσκοντα στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά και ορίζει δεύτερο βαθμολογητή. Πτυχιακή εργασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανατεθεί πέρα από αυτά τα χρονικά όρια.  Κάθε διδάσκων δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερες από δέκα πτυχιακές εργασίες κατ’ έτος.

Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται δακτυλογραφημένη σε τρία αντίτυπα, ένα από τα οποία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής μαζί με την ψηφιακή μορφή της εργασίας έως την 20η Μαΐου κάθε έτους προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την εξεταστική του Ιουνίου. Σε περίπτωση παράδοσης μετά από αυτήν την ημερομηνία και μέχρι την 15η Σεπτέμβρη η βαθμολογία της θα ανακοινώνεται με την εξεταστική του Σεπτέμβρη.  Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τον επόπτη και τον δεύτερο βαθμολογητή και στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας, ο οποίος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να συμβουλεύεται τον Σύντομο Οδηγό Επιστημονικής Τεχνογραφίας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πτυχιακή εργασία πιστώ­νεται με εννέα πιστωτικές μονάδες (9 ΠΜ) ή δώδεκα (12) μονάδες ECTS, οι οποίες συνυπολογίζονται στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και η Πτυχιακή εργασία δεν μπορούν να ξεπερνούν συνολικά τις δεκαοχτώ πιστωτικές μονάδες (18 ΠΜ) ή τις είκοσι τέσσερις μονάδες ECTS (24 ECTS).

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση