7ο εξάμηνο

Για φοιτητές Ζ΄εξαμήνου
Υποχρεωτικά μαθήματα
Δηλώνονται 2 (Δύο) υποχρεωτικά μαθήματα.

Προσοχή
Όσο αφορά τις Διδακτικές:
Θα δηλωθεί οπωσδήποτε: 1 (Ένα) μάθημα από τη Β΄Φάση ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ: Υ402 Διδακτική της Γλώσσας ή Υ404 Διδακτική των Μαθηματικών.

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα:
Δηλώνεται 3 (Τρία) μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά
Προσοχή 1(Ένα) από κάθε ομάδα.
1(Ένα) Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
1(Ένα) Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
1(Ένα) Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

και 1 (ένα) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από οποιαδήποτε ομάδα

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Υ112 Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Υ117 Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική
Υ402 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας
Υ404 Διδακτική των Μαθηματικών
ΥΕ159
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Συγκριτική Παιδαγωγική
ΥΕ134
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδας
ΥΕ140
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ΥΕ163
Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
Επιστημονική τεχνογραφία
ΥΕ267
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Μουσειακή Εκπαίδευση
ΥΕ270
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Επαφές γλωσσών σε πολύγλωσσα – πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
ΥΕ240
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικο – κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
ΥΕ249
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Μουσική Θεωρία και πράξη
ΥΕ349
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία
ΥΕ332
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Επιστημολογία
ΥΕ331
Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία μαθηματικών
279
Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
Διδακτικές προσεγγίσεις της Τέχνης σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

© 2020 eled.uowm.gr