Διδακτική της Μουσικής

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ434
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΔΥΝΗΤΙΚΆ ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στη διδακτική της Μουσικής έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στα σχολικά εγχειρίδια. Στόχος είναι: -η διδασκαλία συγκεκριμένης μουσικής ύλης, χρήσιμης στο επίπεδο των φοιτητών ενός παιδαγωγικού τμήματος, -η ανάπτυξη συγκεκριμένων μουσικών δεξιοτήτων στην μουσική ανάγνωση, στη φωνή και στην πρακτική άσκηση των μεταλόφωνων. -Η χρήση της ομαδικής ωδής καθώς και τα βασικά βήματα διδασκαλίας τραγουδιού -Η καλλιέργεια της αισθητικής απόλαυσης μέσα από τη διοργάνωση χορωδίας του τμήματος καθώς και από την προσεκτική ακρόαση μουσικών έργων. -Αυτόνομη και ομαδική εργασία -Διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής της μουσικής -Καλλιέργεια και ανάπτυξη της αισθητικής απόλαυσης και κριτικής -Αυτοκριτική αξιολόγηση και προαγωγή της αυτοσχεδιαστικής ικανότητας

Γενικές ικανότητες

Βασική μουσική ανάγνωση στο πεντάγραμμο. Οργάνωση και δομή πλάνου διδασκαλίας βάση των σχολικών εγχειριδίων Πρακτική άσκηση σε μεταλόφωνα και ομαδική ωδή (χορωδία) Θεωρητικό υπόβαθρο επιλεγμένων μουσικοπαιδαγωγών και άλλων ερευνητών Φωνητική παιδεία: ανατομία, χρήση και διδασκαλία της φωνής Ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων ανάλογα με τις δεξιότητες των φοιτητών (κάποιοι φοιτητές που ήδη παίζουν μουσικά όργανα έχουν άλλες δραστηριότητες. Επίσης εξασκούνται ικανότητες που έχουν να κάνουν με την αυτόνομη και ομαδική εργασία, λήψη αποφάσεων, προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής και βέβαια σχεδιασμό και διαχείριση έργων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης και την ανάλυση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη) και στο μουσικό εργαστήρι.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
όχι δε χρησιμοποιούνται
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
όχι στο συγκεκριμένο μάθημα
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
υπάρχει ηλεκτρονική καθοδήγηση και μαζικά SMS όσον αφορά στην ενημέρωση των ομάδων και των ζευγαριών διδασκαλίας στο συνεργαζόμενο σχολείο.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 21 ώρες
Ατομικές εποπτείες 6
Διδασκαλίες/ομαδικές εργασίες 30
Αυτοτελής μελέτη 30
Μουσική εξάσκηση περίπου 25
Αξιολόγηση 15
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ηχογραφώντας την τελική προφορική εξέταση του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κυριακίδης, Φ. (2005). Μάθε να τραγουδάς σωστά. Αθήνα: Fagotto books. Ραυτόπουλος, Γ. Ε. (2000). Η φωνή στον άνθρωπο. Μέσο μουσικής έκφρασης και λόγου. Αθήνα: Αλκυών. Υούξ, Β. (1999). Η τέχνη του τραγουδιού και η τεχνική της φωνής. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος ΢. Ι. Ζαχαρόπουλος Α. Ε. Bauer, P.J. (1996). What do infants recall of their lives? Memory for specific events by one- to-twoyear-olds. American Psychologist, 51, pp. 29-41 Brown, S., Martinez, M. J. Hodges, D. A., Fox, P.T., & Parsons, L.M. (2004). The Song System of the Human Brain. Cognitive Brain Research 20, pp. 363-375. Chamberlain, D.B. (1988b). Babies remember birth. Los Angeles Jeremy P. Tarcher. Crelin, E.S. (1987). The human Vocal Tract. New York: Vantage Press DeCasper , A.J., & Fifer, W. (1980). Of Human Bonding: Newborns prefer their Mother‟s Voices. Science, 208, pp.1174-1176. Eisenberg, R.B. (1969). Auditory Behaviour in the Human Neonate: Functional Properties of Sound and their Ontogenic Implications. International Audiology, 8, pp.34-45. Fuchs, M., Meyret, S., Thiel, S., Taschner, R., Dietz, A., & Gelbrich, G. (2007). Influence of Singing Activity, Age and Sex on Voice Performance Parameters, on Subject‟s Activity and Use of Their Voice in Childhood Adolescence. Journal of Voice. (Published on line September 2007). Kahane, J.C. (1988). Anatomy and Physiology of the Organs of the Peripheral Speech Mechanism. In N.J. Lass, L.V. McReynolds, J.L. Northern, & D.E. Handbook of SpeechLanguage Pathlogy and Audiology. Philadelphia B.C. Decker. Laitman, j. , & Crelin, E.S., (1976). Postnatal Developmet of the Basicranium and Vocal Tract in Man. In J.F. Bosma (Ed), Symposium on the Development of the Basicranium. Washington: Department of Health, Education and Welfare. Leventhal, S.A., & Lipsett, L.P. (1954). Adaptation, Pitch Discrimintation and Sound Localization in the Neonate. Child Development, 35, pp.759-767 Mang, E. (2006). The effects of age, gender and Language on children‟s singing competency, British Journal of Music Education, 23, pp. 161-174 (2003). Singing competency of monolingual and bilingual children in Hong Kong. In L.C.R. Tip, C.C. Leung, & W.T. Lay (Eds.), Curriculum Innovation in Music (pp. 237242). Hong Kong: Hong Kong Institute of Education. Masataka, N. (1992). Pitch characteristics of Japanese maternal speech to infants. Journal of Child Language, 19, pp. 213-223. Meltzoff, A. N. (1995). What infant memory tells us about infant amnesia: Long-Term recall and deferred imitation. Journal of Experimental Child Psychology, 59, pp. 497-515. (2002). Elements of a developmental theory of imitation. In A.N. Meltzoff & W. Prinz, (Eds.), The Imitative Mind. (pp. 19-41). Cambridge: Cambridge University Press. Meyers, N.A., Perris, E.E., & Speaker, C.J. (1994). Fifty months of memory: A longitudinal study in early childhood. Memory, 2, pp. 383-415 Miller, R. (1996). On the art of singing. Oxford University Press Nelson, S. H. & Blades-Zeller, E. (2002). Singing with your whole self. The scarecrow Press, Inc Papousek, H. (1994). Emergence of Musicality and its Adaptive Significance. In C. Faienza (Ed.), Music, Speech and the Developing Brain (pp. 111-135). Milan, Italy: Guerini e Associati. Papousek, M. (1996). Intuitive parenting: a hidden source of musical stimulation in infancy. In I. Deliege & J. Sloboda (Eds.), Musical Beginnings (pp.88-112). Oxford: Oxford University Press. Piaget, J. (1962). Play, Dreams, and Imitation in Early Childhood. New York: Norton. Rovee Collier, C. (1993). The Capacity for Long-Term Memory in Infancy. Current Directions in Psychological Science, 2, pp.130-135. Rutkoswski, J. (1997). The Nature of Children‟s Singing Voices: Characteristics and assessment. In: B.A. Roberts (ed.), The Phenomenon of Singing (pp.201-209). St John‟s, NF: Memorial University Press. Ryder, G.H. (1943). Vagitus uterinus. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 46, pp. 867872. Sloboda, J. A., Wise, K. J., &Peretz, I. (2005). Quantifying tone deafness in the general population, Ann N. Y. Acad. Sci. 1060, pp. 255-261 Stathopoulos, E.T. (2000). A review of the development of the child voice: an anatomical and functional perspective. In P. J. White (Ed.), Child Voice (pp.1-12). Stockholm: Royal Institute of Technology, Voice Research Centre. Sundberg, J. (1987). The science of the singing voice. Northern Illinois University Press. Thiery, M. Yo Le San, A., Vrijens, M., & Janssens, D. (1973). Vagitus Uterinus. The Journal of Obstetrics and Gynecology of the British Coomonwealth, 80, pp. 183-185 Thompson, J. (2004). Learn to use the one musical instrument we all have… find your voice. Artemis Editions Thurman L. & Welch G. (2000). Bodymind and Voice: Foundations of Voice Education. Iowa: National Center for Voice and Speech. Tomatis A. (1987). Ontogenesis of the Faculty of Listening. In T.R. Verny, (Ed.), Pre- and Peri- Natal Psychology: An Introduction (pp. 23-35). New York: Human Sciences Press (1999). Σο αυτί και η φωνή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (2004). Σο μυστικό των ξένων γλωσσών. Αθήνα: Εκδόσεις ΡΕΨ Vihman, M.M. (1996). Phonological development. Oxford: Blackwell. Welch, G. F. (1998). Early childhood musical development. Research Studies in Music Education, 11, pp.27-41. (2000a). Singing development in early childhood: the effects of culture and education on the realization of potential. In P. J. White (Ed.), Child Voice (pp. 27-44). Stockholm: Royal Institute of Technology.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

http://jstor.org, http://hejmec.eu

© 2018 eled.uowm.gr