Υποχρεωτικά μαθήματα (Y)

Γράφημα 3. Το ποσοστό (%) κάθε τύπου μαθήματος στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων, εκτός της πρακτικής άσκησης

Υποχρεωτικά (Y) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο. Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να εισαγάγουν το φοιτητή στις συγκεκριμένες Επιστήμες της Αγωγής και τη μεθοδολογία τους και να παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 3, το 40% περίπου των Yποχρεωτικών μαθημάτων αφορά στις Eπιστήμες της Aγωγής και στη Βασική Παιδαγωγική Κατάρτιση (37 % για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος). Τα υπόλοιπα Υποχρεωτικά μαθήματα επιμερίζονται ισόποσα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Διδακτική τους (30%, 33% κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) και στις Θετικές Επιστήμες και τη Διδακτική τους (30%, 30% κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος).

Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών γίνεται κυρίως με μορφή διαλέξεων. Ορισμένα από αυτά, όπως π.χ. η Φυσική, η Φυσική Αγωγή, η Εικαστική και Καλλιτεχνική Αγωγή, καθώς και η Διδακτική της Μουσικής συνδυάζονται με ασκήσεις (εργαστηριακές, φροντιστηριακές, πρακτικές). Τα περισσότερα Υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται – σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών – κυρίως στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα· ο αριθμός τους ελαττώνεται βαθμιαία στα επόμενα τέσσερα εξάμηνα.

Τα Υποχρεωτικά μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο αυτοτελή και δεν προαπαιτούν άλλα μαθήματα. Εξαίρεση αποτελούν οι Διδακτικές των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου (Β΄ φάση Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης), οι οποίες προαπαιτούν τα αντίστοιχα Υποχρεωτικά μαθήματα της κατηγορίας των Ειδικών Επιστημών. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται στα δύο πρώτα έτη, επειδή οι Διδακτικές των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου αρχίζουν στο τέταρτο εξάμηνο.

© 2020 eled.uowm.gr