Υποχρεωτικά μαθήματα (Y)

Υποχρεωτικά (Y) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο. Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να εισαγάγουν το φοιτητή στις συγκεκριμένες Επιστήμες της Αγωγής και τη μεθοδολογία τους και να παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Το 40% περίπου των Yποχρεωτικών μαθημάτων αφορά στις Eπιστήμες της Aγωγής και στη Βασική Παιδαγωγική Κατάρτιση (40.8% για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος). Τα υπόλοιπα μαθήματα επιμερίζονται ισόποσα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Διδακτική τους (30%, 30.6% κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) και στις Θετικές Επιστήμες και τη Διδακτική τους (30%, 28.6% κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος).

Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών γίνεται κυρίως με μορφή διαλέξεων. Ορισμένα από αυτά, όπως π.χ. η Φυσική, η Φυσική Αγωγή, η Εικαστική και Καλλιτεχνική Αγωγή, καθώς και η Διδακτική της Μουσικής συν­δυάζονται με ασκήσεις (εργαστηριακές, φροντιστηριακές, πρακτικές). Τα περισσότερα Υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται – σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών – κυρίως στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα· ο αριθμός τους ελαττώνεται βαθμιαία στα επόμενα τέσσερα.

Τα Υποχρεωτικά μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο αυτοτελή και δεν προαπαιτούν άλλα μαθήματα. Εξαίρεση αποτελούν οι Διδακτικές των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου (Β΄ φάση Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκη­σης), οι οποίες προαπαιτούν τα αντίστοιχα Υποχρεωτικά μαθήματα της κατη­γορίας των Ειδικών Επιστημών. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται στα δύο πρώτα έτη, επειδή οι Διδακτικές των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου αρχίζουν στο τέταρτο εξάμηνο.

Τα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα στο σύνολο των οκτώ εξαμήνων ανέρχονται σε 42 και αντιστοιχούν σε 192 ECTS και 80% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. Σημειώνεται ότι στα Υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και τα Υποχρεωτικά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 17% του συνολικού φόρτου εργασίας τους και του 21.25% των Υποχρεωτικών μαθημάτων (βλ. Γράφημα 2).

graph2

Γράφημα 2. Το ποσοστό (%) κάθε τύπου μαθήματος στο σύνολο των σπουδών (240 ECTS).

Κατάλογος υποχρεωτικών μαθημάτων

Ι. Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής

Βασική Παιδαγωγική κατάρτιση ECTS
Υ 101 Διδακτική Μεθοδολογία 4
Υ 102 Ειδική Αγωγή 4
Υ 103 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 4
Υ 104 Εκπαιδευτική Πολιτική 4
Υ 105 Εξελικτική Ψυχολογία 4
Υ 106 Θεωρίες μάθησης – Μαθησιακές δυσκολίες 4
Υ 107 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 4
Υ 108 Παιδαγωγικά Υλικά και Μέσα 4
Υ 110 Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Δημοτικό Σχολείο 5
Υ 111 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 4
Υ 112 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 4
Υ 113 Παιδαγωγική 4
Υ 114 Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις  στη σχολική τάξη 4
Υ 115 Παιδαγωγική Ψυχολογία 4
Υ 116 Συγκριτική Παιδαγωγική 4
Υ 117 Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική 4
Σύνολο 65

ΙΙ. Μαθήματα Ειδικών Επιστημών (Ανθρωπιστικών & Θετικών Επιστημών)

Κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο ECTS
Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και η Διδακτική τους 45
Υ 201 Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 4
Υ 202 Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας 4
Υ 203 Ελληνική Γλώσσα και η Γραμματική της 4
Υ 204 Νέα Ελληνική Ιστορία 4
Υ 205 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 5
Υ 206 Ελληνική Λαογραφία 4
Υ 207 Ελληνική Παιδική & Νεανική Λογοτεχνία 4
Υ 208 Ιστορία: Αρχαιότητα και Βυζάντιο 4
Υ 209 Ορθοδοξία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 4
Υ 211 Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 4
Υ 210 Εικαστικά Εργαστήρια 4
Μαθήματα Θετικών Επιστημών και η Διδακτική τους 41
Υ 301 Διδακτική των Μαθηματικών 4
Υ 302 Εκπαιδευτικό Λογισμικό 4
Υ 303 Οι έννοιες της Φυσικής και οι Αναπαραστάσεις τους 5
Υ 304 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4
Υ 305 Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 5
Υ 306 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 5
Υ 307 Στατιστική 5
Υ 308 Στοιχεία Αριθμητικής και Θεωρίας Αριθμών για τους εκπαιδευτικούς 4
Υ 309 Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυση Προβλημάτων 5
Σύνολο 82

ΙΙΙ.  Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

 Θεωρητική και πρακτική διδακτική κατάρτιση ECTS
Α’ φάση:

Υ 401

Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας 5
Β’ φάση  

Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου

Υ 402 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 5
Υ 403 Διδακτική της Ιστορίας 5
Υ 404 Διδακτική των Μαθηματικών 5
Υ 405 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 5
Γ’ φάση

Υ 407

Ανάληψη παιδαγωγικού – διδακτικού έργου επί δύο εβδομάδες με θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση 6
Σύνολο 31

 

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση