Ερευνητικά Προγράμματα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρόγραμμα THINK4JOBS (2020-1-EL01-KA203-078797) δημιούργησε την ευκαιρία για μία σύμπραξη μεταξύ Επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων από πέντε χώρες της Ευρώπης με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή, ανάπτυξη, υποστήριξη και αξιολόγηση της Κριτικής Σκέψης των φοιτητών/ιών κατά την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Στο Πρόγραμμα συνεργάζεται μία διεπιστημονική ομάδα από Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με αντίστοιχους επιχειρησιακούς φορείς από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Λιθουανία και Γερμανία), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κριτικής Σκέψης σε ένα κοινό project με τίτλο Critical Thinking for Successful Jobs (Think4Jobs).

Το έργο έχει τριετή διάρκεια (2020-2023) και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από τον Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα προτείνει την ανάπτυξη Μικτών Προγραμμάτων Σπουδών Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking blended apprenticeship curricula), στα οποία οι φοιτητές των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες Κριτικής Σκέψης με συστηματικό τρόπο, αλλά και να τις μεταφέρουν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους χώρους της Αγοράς Εργασίας. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης –που συχνά συντονίζεται τόσο από Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας όσο και από φορείς της Αγοράς Εργασίας– αναμένεται να αξιοποιηθεί ως μία πλατφόρμα γεφύρωσης του διαπιστωμένου χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και εκείνων που απαιτούνται από τους τομείς της αγοράς εργασίας στους οποίους αναμένεται να εργαστούν.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες

https://think4jobs.uowm.gr/el/archiki/

© 2020 eled.uowm.gr