Κατηγορίες μαθημάτων

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα με φόρτο εργασίας κάθε εξαμήνου για τον φοιτητή 30 ECTS και συνολικό φόρτο για τη λήψη του πτυχίου 240 ECTS (8 x 30 = 240 ECTS). Τα μαθήματα με βάση την υποχρεωτικότητά τους συνίστανται σε

Στο σύνολο των μαθημάτων το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους φοιτητές αντιστοιχεί στο 80% του φόρτου εργασίας τους και τα επιλέξιμα μαθήματα στο 20% του συνολικού φόρτου εργασίας τους (βλ. Γράφημα 1). Με άλλα λόγια, η δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού προγράμματος για τον κάθε φοιτητή συνίσταται στο 20% του προγράμματος.

Γράφημα 1. Το ποσοστό των Υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και των μαθημάτων με δυνατότητα επιλογής από τον φοιτητή

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση