Κατηγορίες μαθημάτων

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα με φόρτο εργασίας κάθε εξαμήνου για τον φοιτητή 30 ECTS και συνολικό φόρτο για τη λήψη του πτυχίου 240 ECTS (8 x 30 = 240 ECTS). Τα μαθήματα με κριτήριο την υποχρεωτικότητά τους χαρακτηρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Στο σύνολο των μαθημάτων, το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους φοιτητές αντιστοιχεί στο 56% του φόρτου εργασίας τους και τα επιλέξιμα μαθήματα στο 44% του συνολικού φόρτου εργασίας τους (βλ. Γράφημα 1). Με άλλα λόγια, η δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού προγράμματος για κάθε φοιτητή συνίσταται στο 44% του προγράμματος.

Γράφημα 1. Το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και των μαθημάτων με δυνατότητα επιλογής από τον φοιτητή

Τα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα στο σύνολο των οκτώ εξαμήνων ανέρχονται σε 29 και αντιστοιχούν σε 132 ΕCTS και 56% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. Σημειώνεται ότι στα Υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και τα Υποχρεωτικά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 13% του συνολικού φόρτου εργασίας τους και του 17% των Υποχρεωτικών μαθημάτων (βλ. Γράφημα 2).

Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι συνολικά 20 μαθήματα και αντιστοιχούν στο 34% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών (82 ECTS). Δεκαοκτώ μαθήματα (18 X 4 = 72 ECTS) αφορούν έξι μαθήματα από κάθε ομάδα επιστημών – τις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΑ), τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΑΕ) και των Θετικών Επιστημών (ΘΕ). Στα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα συγκαταλέγονται και δύο μαθήματα Πρακτικής Άσκησης (2 Χ 5 = 10 ECTS).

Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές είναι 6 (6 Χ 4=24 ECTS) και αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών.

Γράφημα 2. Το ποσοστό (%) κάθε τύπου μαθήματος στο σύνολο των σπουδών (240 ECTS).

© 2020 eled.uowm.gr