Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιορδανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ166
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι στην αγγλική γλώσσα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σε επίπεδο γνώσεων αναμένεται από τους φοιτητές να διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Σε επίπεδο δεξιοτήτων αναμένεται να κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες και να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Σε επίπεδο ικανοτήτων αναμένεται να μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. Αναμένεται, επίσης, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής , Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναλυτικό οργανόγραμμα : Στο μάθημα επιχειρείται συστηματική μελέτη θεμάτων και προβλημάτων, τα οποία πραγματεύεται η εκπαιδευτική αξιολόγηση. Το πρώτο μέρος σχετίζεται με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και το δεύτερο με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της εκπαίδευσης γενικότερα. Μία σχεδιαγραμματική μορφή του περιεχομένου των διαλέξεων θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εννοιολογική προσέγγιση – η αξιολόγηση ως έννοια και κοινωνικό φαινόμενο – μορφές αξιολόγησης – πλαίσια εφαρμογής και διακρίσεις της αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης – προβλήματα στην αξιολόγηση - η επίδοση ως έννοια και περιεχόμενο στη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα – κοινωνική και παιδαγωγική υπόσταση της σχολικής επίδοσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης – αποστολή του σχολείου και αξιολόγηση – παιδαγωγικές διαστάσεις της αξιολόγησης – η φιλοσοφία της αξιολόγησης του μαθητή - η λειτουργία της αξιολόγησης στις μαθησιακές διαδικασίες. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Ο ρόλος της ερώτησης και οι τεχνικές αξιολόγησης – προσδιορισμός του διδακτικού στόχου και των κριτηρίων αξιολόγησης – ο ρόλος της ερώτησης στην εκπαιδευτική πράξη – η ερώτηση ως βασικό εργαλείο στις τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή (οι παραδοσιακές μορφές ερώτησης, τα ‘σύγχρονα’ είδη ερωτήσεων) – οι γραπτές εξετάσεις ως τεχνική αξιολόγησης – οι προφορικές εξετάσεις ως τεχνική αξιολόγησης – ο παραδοσιακός τρόπος προφορικής εξέτασης και οι επιπτώσεις του στο μαθητή – τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης (το ‘κύρος’ ενός τεστ, η αξιοπιστία ενός τεστ, η αντιπροσωπευτικότητα και η περιεκτικότητα ενός τεστ, η αντικειμενικότητα ενός τεστ) – επεξεργασία και ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων. ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Τα μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης – ποσοτική απόδοση της επίδοσης : βαθμολόγηση (έννοια, σκοπιμότητα και προβλήματα των βαθμών, ψυχολογικά επιχειρήματα, παιδαγωγικά επιχειρήματα, συστήματα βαθμολογίας) – ποιοτική απόδοση της επίδοσης : περιγραφική αξιολόγηση – η σχολική πραγματικότητα ως ανασταλτικός παράγοντας για την πρακτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης. ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Ανατροφοδότηση – λήψη ενισχυτικών και διορθωτικών παιδαγωγικών μέτρων : ακώλυτη προαγωγή ή στασιμότητα του μαθητή στο Δημοτικό σχολείο. ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : Η αξιολόγηση των έμψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης – η αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού – η αξιολόγηση της διδασκαλίας – η αξιολόγηση των υπόλοιπων ομάδων προσωπικού της εκπαίδευσης – η αξιολόγηση άλλων έμψυχων συντελεστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : Η αξιολόγηση των μη έμψυχων παραγόντων και άλλων λειτουργικών όψεων της εκπαίδευσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης : παρουσίαση – αξιοποίηση – η αξιολόγηση της αξιολόγησης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο μέ πρόσωπο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιείται φορητός υπολογιατής και προβολικό σύστημα. Οι παρουσιάσεις είναι στη διάθεση των φοιτητών πριν από την καθορισμένη ημέρα διδασκαλίας.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν προβλέπεται εργαστηριακή εκπαίδευση.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Μέσω της χρήσης σχετικού λογισμικού που μας διατίθεται από τη Γραμματεία.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Η επικοινωνία μας γίνεται κατά βάση μέσω ΤΠΕ μέσω της ανάρτησης ανακοινώσεων και της αποστολής μηνυμάτων στους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Προετοιμασία φοιτητή 18 ώρες
Έρευνα / μελέτη 24 ώρες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 26 ώρες
Διεξαγωγή εξετάσεων 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 110 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές ενημερώνονται στην αρχή του εξαμήνου για τα κριτήρια επιτυχούς φοίτησης και εξέτασής τους στο μάθημα μέσω της διανομής σχετικού φυλλαδίου το οποίο αναρτάται και στο eclass.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Bonniol, J.J. & Vial, M. (2007). Τα μοντέλα της αξιολόγησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Janssens, F.J.G., & van Amelsvoort, G. (2008). ”School self-evaluations and school inspections in Europe: An exploratory study”, Studies in Educational Evaluation, 34, 15–23. McBeath J. (2002). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. McBeath, J., Schratz, M., Meuret, D.& Jacobsen, L. (2004). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο. • Oosterhof, A. (2010). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (επιμ. Κασιμάτη Α.). Αθήνα: Ίων. Βερέβη, Α. (2003). “Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου”, Η Λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 23-25. Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. & Λαμπρόπουλος, Χ. (2006). Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Κασσωτάκης, Μ. (2003). “Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών”, Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 3-8. Κάτσικας, Χ., Θεριανός, Κ., Τσιριγώτης, Α. & Καββαδίας, Γ. (2007). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Αθήνα: Λιβάνης. Κουτούζης, Μ. (2008), «Η αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Μονάδα» στο Αθανασούλα – Ρέππα, Α., Κουτούζης, Μ., Χατζηευστρατίου Ι., Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων τ.Γ (αναθεωρημένος) Κοινωνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, Πάτρα: ΕΑΠ. Kyriakides, L. & Campbell, R. J. (2003). “Teacher evaluation in Cyprus: Some conceptual and methodological issues arising from teacher and school effectiveness research”, Journal of Personnel Evaluation in Education, 17(1), 21-40. • Κυριακίδης, Λ. & Δημητρίου, Δ. (2002). “Οι αντιλήψεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών για τα κριτήρια αξιολόγησης τους όπως αυτά προκύπτουν από την έρευνα για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό”, Επιστήμες Αγωγής, 3, 31-46. Μπαγάκης, Γ. (επ) (2001). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο. • Μαυρογιώργος, Γ. (2003). “Γιατί τόση «συζήτηση» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού;”, Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 30, 26-28. • Πασιαρδής, Π. (1996). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Γρηγόρης. Πασιαρδής, Π. (2008). Στρατηγικός σχεδιασμός, καινοτομίες και αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Τόμος ΙΙΙ: Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πασιαρδής, Π., Σαββίδης, Ι. & Τσιάκκιρος Α. (επ.) (2007) Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Έλλην.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Educational Assessment, Evaluation and Accountability Educational Evaluation and Policy Analysis International Journal of Evaluation and Research in Education Studies in Educational Evaluation

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση