Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιορδανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ166
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναλυτικό οργανόγραμμα : Στο μάθημα επιχειρείται συστηματική μελέτη θεμάτων και προβλημάτων, τα οποία πραγματεύεται η εκπαιδευτική αξιολόγηση. Το πρώτο μέρος σχετίζεται με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και το δεύτερο με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της εκπαίδευσης γενικότερα. Μία σχεδιαγραμματική μορφή του περιεχομένου των διαλέξεων θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εννοιολογική προσέγγιση – η αξιολόγηση ως έννοια και κοινωνικό φαινόμενο – μορφές αξιολόγησης – πλαίσια εφαρμογής και διακρίσεις της αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης – προβλήματα στην αξιολόγηση - η επίδοση ως έννοια και περιεχόμενο στη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα – κοινωνική και παιδαγωγική υπόσταση της σχολικής επίδοσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης – αποστολή του σχολείου και αξιολόγηση – παιδαγωγικές διαστάσεις της αξιολόγησης – η φιλοσοφία της αξιολόγησης του μαθητή - η λειτουργία της αξιολόγησης στις μαθησιακές διαδικασίες. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Ο ρόλος της ερώτησης και οι τεχνικές αξιολόγησης – προσδιορισμός του διδακτικού στόχου και των κριτηρίων αξιολόγησης – ο ρόλος της ερώτησης στην εκπαιδευτική πράξη – η ερώτηση ως βασικό εργαλείο στις τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή (οι παραδοσιακές μορφές ερώτησης, τα ‘σύγχρονα’ είδη ερωτήσεων) – οι γραπτές εξετάσεις ως τεχνική αξιολόγησης – οι προφορικές εξετάσεις ως τεχνική αξιολόγησης – ο παραδοσιακός τρόπος προφορικής εξέτασης και οι επιπτώσεις του στο μαθητή – τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης (το ‘κύρος’ ενός τεστ, η αξιοπιστία ενός τεστ, η αντιπροσωπευτικότητα και η περιεκτικότητα ενός τεστ, η αντικειμενικότητα ενός τεστ) – επεξεργασία και ερμηνεία των αξιολογικών δεδομένων. ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Τα μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης – ποσοτική απόδοση της επίδοσης : βαθμολόγηση (έννοια, σκοπιμότητα και προβλήματα των βαθμών, ψυχολογικά επιχειρήματα, παιδαγωγικά επιχειρήματα, συστήματα βαθμολογίας) – ποιοτική απόδοση της επίδοσης : περιγραφική αξιολόγηση – η σχολική πραγματικότητα ως ανασταλτικός παράγοντας για την πρακτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης. ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Ανατροφοδότηση – λήψη ενισχυτικών και διορθωτικών παιδαγωγικών μέτρων : ακώλυτη προαγωγή ή στασιμότητα του μαθητή στο Δημοτικό σχολείο. ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : Η αξιολόγηση των έμψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης – η αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού – η αξιολόγηση της διδασκαλίας – η αξιολόγηση των υπόλοιπων ομάδων προσωπικού της εκπαίδευσης – η αξιολόγηση άλλων έμψυχων συντελεστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : Η αξιολόγηση των μη έμψυχων παραγόντων και άλλων λειτουργικών όψεων της εκπαίδευσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης : παρουσίαση – αξιοποίηση – η αξιολόγηση της αξιολόγησης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr