Συναισθηματική & Ηθική Ανάπτυξη

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Πνευματικός Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ145
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED124/

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναπτύσσονται οι θεωρίες που προτάθηκαν για να ερμηνεύσουν την ηθική και συναισθηματική ανάπτυξη και περιγράφονται οι παράγοντες (ατομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, κτλ.) που ασκούν σημαντική επίδραση σε αυτή. Συγκεκριμένα, τα θέματα που συζητιούνται σε κάθε περιοχή είναι τα εξής: Ηθική ανάπτυξη: οι θεωρίες του Piaget και του Kohlberg για τα στάδια που ακολουθεί η ηθική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, τρόποι εξέτασης της ηθικής ανάπτυξης, η θεωρία της ενσυναίσθησης του Ηοffman, ανάπτυξη της αλτρουιστικής συμπεριφοράς. Συζητιούνται, ακόμη, σύγχρονοι προβληματισμοί όπως είναι η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, η εκπαίδευση για την καλλιέργεια ηθικών εννοιών όπως η βιοηθική, η αντιρατσιστική και δημοκρατική συμπεριφορά, η ανεκτικότητα, η συγχωρητικότητα, κ.ά. Συναισθηματική ανάπτυξη: η φύση, η γένεση και η ανάπτυξη των συναισθημάτων, βασικά και σύνθετα συναισθήματα (π.χ., τα συναισθήματα της χαράς, του άγχους και του φόβου), πώς τα συναισθήματα αλληλεπιδρούν με άλλες ψυχολογικές διαστάσεις, όπως η σκέψη, η προσωπικότητα, η συμπεριφορά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
΄Κατά την παρουσίαση του μαθήματος χρησιμοποιούνται power point, videos και μουσική. Αναζήτηση σtο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικά με το μάθημα στις εργασίες του μαθήματος.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι εργασίες κατατίθενται στην πλατφόρμα eclass και οι φοιτητές έχουν ανατροφοδότηση και οδηγίες για βελτίωση της εργασίας τους.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
e-mail, e-class,
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση