Επαγγελματικά δικαιώματα

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τμήματος

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως:

Α. Εκπαιδευτικό προσωπικό/Διδασκαλία σε σχολεία

 1. Στους αποφοίτους του ΠΤΔΕ παρέχεται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως δάσκαλοι σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και σε ελληνικά σχολεία χωρών της ΕΕ και γενικότερα του εξωτερικού (Ν. 4589/2019, ΦΕΚ 13 τ. Α’/29-1-2019, άρθρο 54, παρ. 4. Άρθρο 3§1, ΠΔ320 – ΦΕΚ Α116/7.9.1983). Στο νόμο 1566/85 (ΦΕΚ Α167/30.9.1985 άρθρο 13) ρητά ορίζεται ότι για το διορισμό σε θέση δασκάλου απαιτείται «πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων» (άρθρο 12§2&3).
 2. σε προγράμματα ειδικοτήτων επιστημών της αγωγής και εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με δεδομένο οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2§3.γ, νόμος 3848/2010 – ΦΕΚ Α71/19-5-2010), μπορούν να διδάξουν
 3. σε ποικίλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών σχολικής ηλικίας (ενδεικτικά: ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, χώροι δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για το παιδί, κέντρα μελέτης κ.ά.)
 4. ως διευθυντές πάσης φύσεως Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (άρθρο 7§1, Υπουργική Απόφαση Π2β/οικ. 2808 – ΦΕΚ Β/645/31.7.1997).
 5. ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε τάξεις Υποδοχής καθώς και τάξεις εκπαίδευσης προσφυγόπουλων.

Β. Εκπαιδευτικό προσωπικό σε μουσεία, θεραπευτικές κοινότητες, σε Κέντρα Πολιτισμού, Νεότητας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Κέντρα Επιμόρφωσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 1. σε εκπαιδευτικές δομές διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας όπως και τάξεις για παράλληλη στήριξη εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 2. σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες
 3. σε εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων, βιβλιοθηκών και πολιτιστικών Ιδρυμάτων εφ όσον διαθέτουν σχετική πιστοποίηση και επάρκεια
 4. σε εκπαιδευτικά προγράμματα νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θεραπευτικών κοινοτήτων, σωφρονιστικών καταστημάτων ανηλίκων, βιομηχανικών μονάδων, παιδικών κατασκηνώσεων, θερινών σχολείων και «Ανοικτών Πανεπιστημίων»
 5. στα προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
 6. σε μονάδες παροχής κοινωνικής φροντίδας και σε κέντρα Υποδοχής Προσφύγων
 7. σε δομές φροντίδας, στήριξης και αποκατάστασης παιδιών και συμβουλευτικής παιδιών και οικογενειών και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη στελέχωσης για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων εφ όσον διαθέτουν σχετική πιστοποίηση και επάρκειασε
 8. εκπαιδευτικά προγράμματα σε κέντρα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ενηλίκων
 9. σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνονται σε Κέντρα Πολιτισμού, Νεότητας, Δημιουργικής Απασχόλησης και Δια Βίου Εκπαίδευσης, και γενικότερα σχετικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςσε φορείς φύλαξης και δημιουργική
 10. ς απασχόληση παιδιών σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (π.χ. παιδότοποι, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, τράπεζες, εστιατόρια, χώροι διασκέδασης ενηλίκων κλπ.)
 11. ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε φορείς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την προώθησης της Αγωγής Υγείας εφ’ όσον διαθέτουν σχετική πιστοποίηση και επάρκεια. Ειδικότερα στους εν λόγω φορείς λογίζονται:
  – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις περιβαλλοντικού και κοινωνικού προσανατολισμού,
  – Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακές Εταιρείες,
  – Θεματικά Μουσεία, Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Ενυδρεία κλπ.
  – Φορείς Διαχείρισης και Κέντρα Ενημέρωσης Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 12. σε μη Κερδοσκοπικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Γενικότερα

 1. Σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους παροχής τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης εφόσον διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση και επάρκεια, όπως ο νόμος ορίζει.

 

Γ. Ερευνητικό προσωπικό- εργασία σε Επιστημονικά, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Ιδρύματα & Εργαστήρια

 1. ως μέλη επιστημονικών ομάδων οργάνωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 2. ως μέλη επιστημονικών ομάδων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού
 3. σε ερευνητικά προγράμματα μελέτης της εκπαιδευτικής / διδακτικής πράξης σε δημόσιες ή/και ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευση
 4. ως μέλη επιστημονικών ομάδων που εκπονούν προγράμματα σχετιζόμενα με τις επιμέρους Επιστήμες, την Ειδική Αγωγή, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Πληροφορική και γενικότερα την Αγωγή και την Εκπαίδευση.
 5. Σε μονάδες / υπηρεσίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού και

Γενικότερα

 1. σε Επιστημονικά, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Ιδρύματα & Εργαστήρια ως ερευνητικό προσωπικό σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Παρατήρηση

Η απασχόληση στα προηγούμενα εφόσον διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση και επάρκεια, όπως ο νόμος ορίζει (Master, PhD, Αναγωρισμένο επιστημονικό – ερευνητικό έργο στην γνωστική περιοχή εργασίας).

Δ. Επιστημονικό προσωπικό – εργασία σε εκδοτικούς οίκους & μέσα μαζικής επικοινωνίας

 1. σε εκδοτικούς οίκους έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, παραγωγής έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (μέσων, λογισμικού)
 2. σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο) για την έρευνα, μελέτη, οργάνωση, εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκπομπών και την παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων
 3. σε Μονάδες και Εταιρείες παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.

© 2020 eled.uowm.gr