Έλεγχος των γνώσεων – εξετάσεις

Η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή βασίζεται κυρίως στην τελική εξέταση μετά τη λήξη του εξαμήνου. Η εξέταση μπορεί να είναι – κατά την κρίση του διδάσκοντα – γραπτή ή προφορική. Η αξιολόγηση της επίδοσης μπορεί να στηρίζεται και σε γραπτή εργασία ή και σε εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις. Ο διδάσκων δικαιούται να απαλλάξει φοιτητές από την τελική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί επαρκής διαδοχικός έλεγχος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, χειμερινού και εαρινού, ενώ κατά τις περιόδους Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου μόνο στα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα και στις δυο εξεταστικές περιόδους (στο τέλος του εξαμήνου και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου), ο φοιτητής οφείλει να το δηλώσει και να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, ώστε να αποκτήσει εκ νέου το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Εάν, ωστόσο, αυτό δεν προσφέρεται, τότε μπορεί να αντικατασταθεί με ένα μάθημα της ίδιας κατηγορίας μαθημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο. Ο αριθμός των Υποχρεωτικών και των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων που θα μπορούσε κανείς να επαναλάβει σε κάθε εξάμηνο είναι κατ’ ανώτατο όριο τρία (3). Εξαίρεση ισχύει για τους φοιτητές που έχουν δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Τμήμα, οι οποίοι μπορούν να επαναλάβουν σε κάθε εξάμηνο μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα.

Το εργαστήριο ή η πρακτική άσκηση εξαμηνιαίου μαθήματος κατοχυρώνονται και δεν επαναλαμβάνονται, εφόσον η παρακολούθηση έχει κριθεί ως επαρκής. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτηση του φοιτητή, να ορίσει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής. Το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ανακοινώνεται πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, της περιόδου του Ιουνίου πριν από τη λήξη της περιόδου των μαθημάτων και της περιόδου του Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του Ιουνίου.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν λάβει πτυχίο σε έξι χρόνια από την εγγραφή του στο Τμήμα, διαγράφεται αυτοδικαίως. Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των σπουδών, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή των σπουδών του. Ο χρόνος αναστολής των σπουδών δεν προσμετράται στο χρόνο παραμονής του (στα έξι χρόνια) στο τμήμα προκειμένου να λάβει πτυχίο.

© 2020 eled.uowm.gr