Διδακτική των Θρησκευτικών

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ432
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα -
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Απόκτηση διδακτικής ικανότητας στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Πρόσκτηση επικοινωνίας με τους μαθητές Εξοικείωση με τον μαθησιακό χώρο

Γενικές ικανότητες

Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη και ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Χρήση νέων τεχνολογιών Επαγγελματική υπευθυνότητα Σεβασμός στη διαφορετικότητα των μαθητών

Περιεχόμενο μαθήματος

Το Μ.Θ. στην Εκπαίδευση. Κύριοι παράγοντες στο Μ.Θ. Οι βασικότερες αρχές-Μέθοδοι διδασκαλίας. Η τεχνολογία στην Εκπαίδευση και το Μ.Θ. Σχεδιασμός, διάρθρωση και διεξαγωγή διδασκαλίας του Μ.Θ. Διδακτέα ύλη του Μ.Θ. Αξιολόγηση και μέτρηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών στο Μ.Θ. Αξιολόγηση της διδασκαλίας στο Μ.Θ. Δειγματική διδασκαλία του αποσπασμένου δασκάλου και αξιολόγησή της. Διδασκαλίες φοιτητών και αξιολόγησή τους. Αξιολόγηση του μαθήματος γενικώς.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 15
Πρακτική άσκηση (Διδασκαλία) 3
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3
Εκπόνηση εργασίας 3
Παρακολούθηση διδασκαλιών 7
Αξιολόγηση γενομένων διδασκαλιών 8
Σύνολο Μαθήματος 39
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση περί της αξιολόγησης και δημοσιεύουμε τους βαθμούς.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ι. Κογκούλης, Διδακτική των Θρησκευτικών στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση, εκδ. Κυριακίδης Κ. Δεληκωσταντής, Η σχολική θρησκευτική αγωγή, εκδ. ΄Εννοια.

© 2018 eled.uowm.gr