Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας

6ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σακελλαρίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος Υ402
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3 αρχικά, 4 αργότερα
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες της διδακτικής της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με τις εξελίξεις της γλωσσολογικής επιστήμης και τις εφαρμογές της στη σχολική τάξη. Διδακτική των ζωντανών γλωσσών, θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή στις ιδιαίτερς κάθε φορά τοπικές συνθήκες. Η "αφανής διγλωσσία" στο ελληνικό σχολείο και τρόποι ενθάρρυνσης κα;ι αξιοποίησής της.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr