Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση στο ΠΤΔΕ ΠΔΜ

Από τον Οκτώβριο του 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ, https://www.eled.uowm.gr/) της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΠΤΔΕ μπορούν να την επιλέξουν και να συμπεριληφθεί στο πτυχίο τους ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής. 

Το πρόγραμμα της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης υπαγορεύτηκε από την αναγκαιότητα να εφοδιαστούν οι μελλοντικοί δάσκαλοι με προσόντα και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν μια πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, κάτι που αναμένεται να προκύψει από τη συνεργασία τους με επιστήμονες, επαγγέλματα και εργαλεία άλλων ειδικοτήτων. 

Με γενικότερο σκοπό τη διεύρυνση, αναβάθμιση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η οποία παραμένει ως έχει, και με δεδομένη την ανάγκη για ανεύρεση ευκαιριών διεύρυνσης των επιστημονικών ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων απασχόλησης του αυριανού εκπαιδευτικού, οι επιμέρους στόχοι που επιδιώκονται μέσα από τη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση είναι οι εξής: 

α) η διευκόλυνση και υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού των μελλοντικών δασκάλων σε νέες επαγγελματικές και επιστημονικές κατευθύνσεις˙ 

β) η ενίσχυση του Προγράμματος Σπουδών μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητριών/τών σε νέα αντικείμενα και νέους εργασιακούς χώρους˙ 

γ) η σύνδεση του ΠΤΔΕ με εξωσχολικούς φορείς υποδοχής και κατ’ επέκταση η ενδυνάμωση του ρόλου του σε επίπεδο επιστημονικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό˙ 

δ) η διασύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. 

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος μπορεί να υλοποιηθεί στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα σε φορείς που σχετίζονται με την τυπική ή την άτυπη εκπαίδευση ή και σε άλλους φορείς που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τα αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα. Ενδεικτικά αναφέρονται: τάξεις δημοτικών σχολείων, ειδικών σχολείων, τμήματα τσιγγανοπαίδων ή προσφύγων, τάξεις υποδοχής, μουσεία, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, εταιρείες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, κατασκηνώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.ά 

Από το 2013 στα πλαίσια του προγράμματος για τη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως και όλα τα τμήματα του Ιδρύματος, είναι εγγεγραμμένο στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ “Άτλας” (http://atlas.grnet.gr/). Το Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητριών/τών σε αυτή. 

Το Τμήμα έχει ορίσει Επιστημονικά Υπεύθυνη για την ΔΠΑ την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αγγελική Σακελλαρίου, ενώ Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από την ίδια και από τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος κ. Ιωάννη Θωίδη και την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Καρολίνα Ρετάλη αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητριών/των.  

Οι φοιτήτριες/τές απασχολούνται στους φορείς για δύο μήνες, ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και αμείβονται για την εργασία τους από τη ΔΠΑ, χωρίς οι φορείς να έχουν καμία απολύτως οικονομική υποχρέωση απέναντί τους.  

Στο πλαίσιο σχεδιασμού της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης επιδιώκεται σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ, https://dasta.uowm.gr/ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) η εύρεση κατάλληλων θέσεων Πρακτικής Άσκησης για τις ομάδες φοιτητριών/τών ΑμεΑ, καθώς και για φοιτήτριες/τές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ανάληψη ειδικών δραστηριοτήτων για την κατάλληλη πληροφόρηση, προετοιμασία, υποστήριξη και ενδυνάμωση των συγκεκριμένων ομάδων ατόμων. 

Η αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των δράσεων του Τμήματος πραγματοποιείται μέσα από την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ανατροφοδότησης και αξιολόγησης των δράσεων από πλευράς των ωφελουμένων, των φορέων υποδοχής και της Επιστημονικά Υπεύθυνης της ΔΠΑ. Εργαλεία αξιολόγησης αποτελούν αντίστοιχα ερωτηματολόγια, ημερολόγια των ωφελουμένων, εκθέσεις των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και τελικές εκθέσεις για την υλοποίηση των δράσεων. Από το 2018 στα πλαίσια του προγράμματος για τη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι φοιτήτριες/τές, οι φορείς υποδοχής και η Επιστημονικά Υπεύθυνη χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα Iposition UOWM https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?r=site/index. Εκεί οι φορείς απασχόλησης και οι φοιτήτριες/τές υποβάλλουν το παρουσιολόγιο και συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο και τις εκθέσεις αναφοράς τους, ενώ η Επιστημονικά Υπεύθυνη συμπληρώνει μία έκθεση κι ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και βαθμολογεί κάθε φοιτήτρια/τη.  

Το ακαδημαϊκό επίπεδο των μελών ΔΕΠ, το επίπεδο επίδοσης των φοιτητριών/τών, η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, καθώς και οι μηχανισμοί που ελέγχουν και αξιολογούν σε μόνιμη βάση τις δράσεις που αναπτύσσονται αποτελούν εγγυήσεις για την ποιότητα των υλοποιούμενων δράσεων στο πλαίσιο της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης. 

Η ανάπτυξη της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεργασία εργασιακών φορέων με το Πανεπιστήμιο, τη διάχυση της γνώσης μέσω εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας, και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

© 2020 eled.uowm.gr