Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση του φοιτητή στο δημοτικό σχολείο είναι πάντα συνδυασμένη με Διδακτική Μεθοδολογία. Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) αποσκοπεί κυρίως στη βασική διδακτική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) του φοιτητή. Αποτελείται από τρεις ξεχωριστές φάσεις με συναφείς στόχους, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωσης. Ξεκινά στο τρίτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο όγδοο εξάμηνο.

Η πρώτη φάση (Α΄ φάση) αποβλέπει στην εισαγωγή του φοιτητή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας, με σχετικά θεωρητικά μαθήματα στη Σχολή και συστηματική παρατήρηση στο σχολείο.

Η δεύτερη φάση (Β΄ φάση) αποβλέπει στη θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου και στην ανάπτυξη εκ μέρους του φοιτητή ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.

Η τρίτη φάση (Γ΄ φάση) αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή στον κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. Ο φοιτητής αναλαμβάνει την ευθύνη του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου επί μία εβδομάδα σε μια τάξη πολυθέσιου σχολείου και άλλη μία εβδομάδα σε ολιγοθέσιο σχολείο.

Τα επιμέρους μαθήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Ιστορίας συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ από τα πέντε μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Θρησκευτικών, των Εικαστικών, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά τα δύο. Τα υπόλοιπα τρία είναι δυνατό να επιλεγούν ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Όλες οι φάσεις της πρακτικής άσκησης επέχουν θέση εργαστηρίου. Με την έννοια αυτή: α). Δεν επιτρέπεται σε φοιτητές να συμμετέχουν σε επόμενη φάση, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την προηγούμενη. β) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη Β΄ ή Γ΄ Φάση (ούτε και να επιλέγουν μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά) χωρίς να έχουν ανταποκριθεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα που αντιστοιχούν σ’ αυτήν (βλ. παρακάτω τα περιεχόμενα των μαθημάτων). γ). Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου. δ) Φοιτητές οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη συγκεκριμένη φάση της πρακτικής άσκησης κατά το εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται. Περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση και τον τρόπο διεξαγωγής της υπάρχουν στην αναλυτική παρουσίασή της στις παρακάτω σελίδες.

© 2020 eled.uowm.gr