Ιστορία της Αγωγής

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ135
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://uowm.gr/education/proptichiakes-spoudes/

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η περιγραφή των τάσεων στο πεδίο της ιστορικής θεώρησης των παιδαγωγικών ρευμάτων και ιδεών. Ακόμα γίνεται λόγος για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία οι τάσεις αυτές διαμορφώνονται. Ακόμα επιχειρείται ο φωτισμός των προσώπων των μεγάλων παιδαγωγών και η παρακολούθηση της δράσης τους. Τέλος το μάθημα εστιάζει στο ελληνικό συγκείμενο και εξετάζει τους Έλληνες παιδαγωγούς, τις επιδράσεις που έχουν δεχτεί από τα πνευματικά κινήματα στην παιδαγωγική αντίληψη της Ευρώπης και της Αμερικής και μελετά τις δυνατότητες που είχαν να ασκήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική παιδεία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Προφορική τελική εξέταση (40%) στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του μαθήματος και προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα δυσκολίας (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) όπως περιγράφονται στην ενότητα «μαθησιακά αποτελέσματα -Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας (40%). Αναφέρεται στο περιεχόμενό τους, την οργάνωση και τη διαδικασία της παρουσίασής τους και στο γραπτό κείμενο, έκτασης έως 6000 λέξεις, που καλείται να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας και θα παραδοθεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων. -Αξιολόγηση των επιδόσεων στις ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης (20%).

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση