Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών προβλέπει δεκαοκτώ πιστωτικές μονάδες (6×3=18ΠΜ) ή 24 (6 χ 4 ECTS) για μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το πρόγραμμά του με μαθήματα τα οποία αντα­ποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα πέρα από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων (Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Υπο­χρεω­τικά, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Β΄ φάσης και της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης). Τα μαθήματα αυτά μπορεί να τα επιλέξει από τα προσφερόμενα μαθήματα Επιλογής του Τμήματος τα οποία προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο, ή από μαθήματα άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου ή ακόμη και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και του εξωτερικού. Καθένα από τα μαθήματα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει φόρτο εργασίας μικρότερο από 4 μονάδες ECTS, προκειμένου να πιστωθεί με 3 ΠΜ από το σύνολο των 171 μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις δεκαοκτώ πιστωτικές μονάδες με προαιρετικά μαθήματα από άλλα Τμήματα, αλλά ότι αυτή είναι μία επιπλέον δυνατότητα που του δίνεται, δεδομένου ότι μπορεί να επιλέξει και μαθήματα από τα Κατ’ Επιλογήν Υπο­χρεωτικά προσφερόμενα.

Κάθε μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να επιλεγεί από 30 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο˙ ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, εφόσον το μάθημα επιλεγεί ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από φοιτητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ή εφόσον τα προσφερόμενα μαθήματα στην κάθε κατηγορία δεν μπορούν να καλύψουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων.

Θέση μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής επέχει και η Πτυχιακή εργασία η οποία αντιστοιχεί προς τρία μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή 12 ECTS.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) *

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ECTS
ΕΕ 501 Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ι. Θωίδης – Κ. Βρυνιώτη 4
ΕΕ 504 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου Κωτόπουλος(Π.Τ.Ν) – Ε. Παπαγεωργίου 4
ΕΕ 505 Εισαγωγή στην Ιστορία του Βιβλίου Κωτόπουλος(Π.Τ.Ν) – Ε. Παπαγεωργίου 4

* Όλα τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΕ) μπορούν να έχουν και το χαρακτήρα της Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Στην περίπτωση αυτή, το πρόθεμα ΥΕ αντικαθίσταται από το ΕΕ.

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση