Τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου

Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται «συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος» και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Δηλαδή:

όπου Β1, …, Βν είναι οι βαθμοί των μαθημάτων, σ1, …, σν είναι οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν σ’ αυτά τα μαθήματα και ν ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων.
Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

  • μαθήματα με 3 ή 4 πιστωτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5
  • μαθήματα με 5 ή 6 ή παραπάνω πιστωτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.

© 2020 eled.uowm.gr