Επιστημολογία

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ332
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Η παρουσίαση εννοιών από την Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας που σχετίζονται με έννοιες οι οποίες παρουσιάζονται στη διδασκαλία του Δημοτικού Σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, καθώς και των Φυσικών Επιστημών. Παρουσίαση στοιχείων από την Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Θα γίνουν ιδιαίτερες αναφορές στη συμβολή των Σουμέριων, Αιγυπτίων και του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Η συμβολή των Αράβων και των Κινέζων. Η τεχνολογία του Μεσαίωνα. Η Περίοδος της επιστημονικής επανάστασης. Η βιομηχανική επανάσταση. Η εποχή της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών. Το ρεύμα του ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού. Η συστημική θεωρία δεύτερης τάξης και η εκπαίδευση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση