Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδας

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιορδανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ134
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά και Αγγλικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις Οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις σχετικά με την Οργάνωση και τη Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών. Δεξιότητες Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες και να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στην Οργάνωση και τη Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας. Είναι σε θέση να ανακαλούν δεδομένα ή πληροφορίες σχετικές με την Οργάνωση και τη Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας, καθώς και να κάνουν χρήση της έννοιας σε ένα νέο πλαίσιο. Ικανότητες Οι φοιτητές μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. Μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση του πεδίου της Οργάνωσης και της Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας σε επίπεδο σχολικής τάξης καθώς και την ευθύνη ης επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων μέσω της εφαρμογής συστημάτων και μοντέλων σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού, σχολικού οργανισμού και εκπαιδευτικού συστήματος.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών σχετικών με ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις σε ότι αφορά στην άσκηση οργανωτικών και διοικητικών καθηκόντων, Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες συγκεντρωτισμού και αποκεντρωτισμού, Αυτόνομη και ομαδική εργασία ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας, Εργασία σε διεθνές αλλά και διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών σχετικών με το πεδίο της οργάνωσης και λειτουργίας σχολικής μονάδας, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής και την επιτέλεση οργανωτικών και διοικητικών καθηκόντων, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναλυτικό οργανόγραμμα : Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του μαθήματος θα μπορούσε να διαρθρωθεί με βάση τις εξής θεματικές ενότητες : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Η σχολική μονάδα ως δημόσια υπηρεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας (καθήκοντα, αρμοδιότητες, ευθύνες, επιλογή). ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα. ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Διεύθυνση σχολικής μονάδας και υποδοχή νέων εκπαιδευτικών. ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Διεύθυνση σχολικής μονάδας και παρακίνηση προσωπικού. ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : Διεύθυνση σχολείου και φύλο. Παράγοντες υποεκπροσώπησης του γυναικείου φύλου. ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : Σχολική μονάδα και εξωτερικό περιβάλλον. Παράγοντες άσκησης πίεσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Σχολική επιτροπή και σχολικό συμβούλιο. Προβλήματα και δυσλειτουργίες. ΕΝΟΤΗΤΑ 10η : Διαδικασίες στελέχωσης σχολικών μονάδων. ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Ο εκπαιδευτικός ως δημόσιος υπάλληλος. Δικαιώματα, υποχρεώσεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Προβάλλονται παρουσιάσεις μέσω του Η/Υ και του data projector οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται στον ιστοχώρο του μαθήματος (eclass).
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Δε χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα μαθησιακά βοηθήματα εκτός από τις παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υφίσταται εργαστηριακή εκπαίδευση.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των φοιτητών εφόσον οι βαθμολογίες τους καταχωρούνται ηλεκτρονικά.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η σχετική πλατφόρμα επικοινωνίας (eclass) τόσο για την ανάρτηση ανακοινώσεων αλλά και ζητημάτων σχετικών με το μάθημα. Επίσης, χρησιμοποιείται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Προετοιμασία φοιτητή 18 ώρες
Έρευνα - μελέτη 25 ώρες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 25 ώρες
Διεξαγωγή εξετάσεων 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 110 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω του καθορισμού των κριτηρίων στην έναρξη διεξαγωγής του μαθήματος και της ανάρτησής τους στον ιστοχώρο του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

· Dubrin, A.J. (1998). ‘Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ / επιμ. Σαρρής Νίκος’. Αθήνα : ΕΛΛΗΝ. · Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999). Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Περιφερειακή της διάσταση στην Ελλάδα (1980-1990). Αθήνα : Έλλην. · Aνδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου, Γ. (1990). Οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα : εκδ. Εξάντας. · Ανδρέου, Α. και Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994). Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα : εκδ. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη. · Ανδρέου, Α. (1998). Ζητήματα Διοίκησης της εκπαίδευσης. Αθήνα : Βιβλιογονία. · Βαλσαμόπουλος, Ν. (1998). Ο διευθυντής δημοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου. Λάρισα : Εκπαιδευτική Επικοινωνία. · Βαλσαμόπουλος, Ν. (2000). Ο Νομικός Σύμβουλος Σχολείων και Εκπαιδευτικών, τομ. Α και Β. Λάρισα. · Ζαβλανός, Μ. (1984). Οργάνωση και διοίκηση. τόμος Α’, Αθήνα : εκδ. Έλλην. · Ζαβλανός, Μ. (1987). Οργάνωση και διοίκηση. τόμος Β’, Αθήνα : εκδ. Έλλην. · Ζαβλανός, Μ. (1998). Μάνατζμεντ. Αθήνα : Έλλην. · Ζαβλανός, Μ. (2003). Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αθήνα : Σταμούλης. · Ιορδανίδης, Γ. (2002). Ο ρόλος του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης. · Κωνσταντίνου, Χ.Ι. (1994). Το σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτόν. Αθήνα : Σμυρνιωτάκης. · Κώτσης, Κ. (2000). Νομοθεσία για τη διοίκηση και λειτουργία της εκπαίδευσης. Αθήνα : Κλειδάς. · Κωτσίκης, Ε. (1993). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα : εκδ. Έλλην. · Κωτσίκης, Ε. (2001). Εκπαιδευτικά συστήματα-Οργάνωση και Διοίκηση. Αθήνα : Έλλην. · Μακρυδημήτρης, Α. (1996). ‘Η διοίκηση σε κρίση’. Αθήνα : Νέα Σύνορα - Λιβάνη. · Μακρυδημήτρης, Α. (1999). ‘Διοίκηση και κοινωνία’. Αθήνα : Θεμέλιο. · Μιχόπουλος, Β.Α. (1993). Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της οργανωτικής θεωρίας. Αθήνα : Αυτοέκδοση. · Μιχόπουλος, Β.Α. (1994). Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της εκπαίδευσης. Αθήνα : Αυτοέκδοση. · Μιχόπουλος, Β.Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Αθήνα : Αυτοέκδοση. · Μπουραντάς, Δ. (1992). Μάνατζμεντ : Οργανωτική θεωρία και συμπεράσματα. Αθήνα : Εκδόσεις Team. · Μπουραντάς, Δ. (2001). Μάνατζμεντ : θεωρητικό υπόβαθρο-σύγχρονες προοπτικές. Αθήνα : Μπένου. · Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1997). Η επικοινωνία στις οργανώσεις. Αθήνα : Κριτική. · Παπαδόπουλος, Σ. (1996). Οργάνωση και διοίκηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα : εκδ. Γρηγόρη. · Παπαναούμ, Ζ. (1995). Η διεύθυνση του σχολείου. Θεσσαλονίκη : εκδ. Κυριακίδη. · Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) (2000). ‘Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα : από τη θεωρία στην πράξη’. Θεσσαλονίκη. · Πασιαρδή, Γ. (2001). Το σχολικό κλίμα. Αθήνα : Δαρδανός. · Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία. Αθήνα : Μεταίχμιο. · Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. (2000). Αποτελεσματικά σχολεία : πραγματικότητα ή ουτοπία;. Αθήνα : Δαρδανός. · Πουλής, Π. (1999). ‘Δίκαιο της εκπαίδευσης’. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας. · Πουλής, Π. (2001). ‘Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί.. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας. · Σαΐτη, Α. (2000). Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη. Αθήνα : Δαρδανός. · Σαϊτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα : Ατραπός. · Σαΐτης, Χ. (2001). Η λειτουργία του σχολείου μέσα από τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Αθήνα : Ατραπός. · Σαΐτης, Χ. (2002). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα : Ατραπός. · Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αθήνα : Ατραπός. · Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης. · Χατζηπαντελή, Π. (1999). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αθήνα : Μεταίχμιο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

International Studies in Educational Administration Educational Management, Administration and Leadership International Journal of Educational Management

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση