Μουσειακή Εκπαίδευση

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ανδρέου Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ267
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν: - να διακρίνουν τις συμβατικές από τις εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο μουσείο ως χώρος μάθησης - να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά (θεωρητικές παραμέτροους, πρακτικές διαστάσεις) των διδακτικών προσεγγισεων που μπορούν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί στ χωρο του μουσειου (θεωρίες μάθησης, παρατήρηση αντικειμένων, ερμηνεία του υλικου πολιτισμού, αξιοποιήση ΤΠΕ) - να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικές παρεμβάσεις σε διαφορετικά είδη μουσειων με αφορμή τις συλλογές τους.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, ομαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων ιδεών, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής και κριτικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στοιχεία μουσειακής αγωγής, η εκπαιδευτική λειτουργία του Μουσείου. Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων για τα σχολεία. Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων για τα μουσεία. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία. Μουσειακές επισκέψεις-ασκήσεις σε διασύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα. Μουσεία και διαδύκτιο. Διαδικασίες σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις, εργασίες, ασκήσεις.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο κ.λπ.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Θεωρητικές διαλέξεις 15
Παρουσιάσεις εργασιών 24
Προετομασία εργασιών 16
Μελέτη βιβλιογραφίας 30
Σύνολο Μαθήματος 85
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Πρόοδος.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μπορούν να καταθέσουν τις ενστάσεις τους επί της αξιολόγησης.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ανδρέου, Α. Π. (1996) Ιστορία, Μουσείο και Σχολείο. Εκδόσεις Γ. Δεδούση, Θεσ/νίκη Κόκκινος, Γ. – Αλεξάκη, Ε. επιμ. (2002), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή. Μεταίχμιο: Αθήνα.Νάκου, Ει. (2001), Μουσεία: εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Νήσος: Αθήνα. Νάκου, Ει. και Βέμη, Μ. (2010) επιμ. Μουσεία και εκπαίδευση – γενικός απολογισμός, κριτική αποτίμηση και προοπτικές. Νήσος, Αθήνα. Νικονάνου, Ν. – Κασβίκης, Κ. (2008), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Πατάκης, Αθήνα. Νικονάνου, Ν. (2010) Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη. Πατάκης: Αθήνα. Νικονάνου, Ν. επιμ. (2015), Μουσειακή μάθηση και εμπειρία. Ελληνικά Ακαδημαϊκά συγγράμματα και βοηθήματα. Hein, G. (1998), Learning in the museum, London: Routledge. Hooper-Greenhill, E. (1994) Museum and gallery education. Leicester, London & New York: Leicester University Press Hooper-Greenhill, E. ed. (1994) The educational role of museum. London & New York: Routhledge Hooper-Greenhill, E. (2007), Museum and education. Purpose, pedagogy, performance, Routledge, London and New York

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Museum Edu Τετράδια Μουσειολογίας Museum and Society Museum Management and Curatorship The International Journal of Inclusive Museum The Journal of Museum Education

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση