Επιστημονική τεχνογραφία

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

5ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Δημητριάδου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ163
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED281/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση ώστε: - να διαμορφώνουν με ευστοχία τον τίτλο μιας επιστημονικής εργασίας - να διακρίνουν τα είδη μιας επιστημονικής εργασίας και τα δομικά της συστατικά - να προσδιορίζουν τις πυρηνικές και περιφερειακές έννοιες περιεχομένου της εργασίας, καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ τους - να συνθέτουν το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος της εργασίας - να χρησιμοποιούν πίνακες, διαγράμματα κ.λπ. για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους - να διατυπώνουν τη σκέψη τους με σαφήνεια, ακριβολογία και συνοχή, χρησιμοποιώντας ακαδημαϊκό ύφος - να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ζητήματα γλώσσας, ορολογίας και μετάφρασης όρων - να καταγράφουν τις βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με το σύστημα της APA - να αποφεύγουν κάθε είδους λογοκλοπή - να αντιμετωπίζουν τη γραφή της εργασίας τους ως πράξη κριτικού γραμματισμού

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Επιστημολογικές παραδοχές της επιστημονικής γραφής. Προϋποθέσεις εγκυρότητας και σκοπιμότητα της επιστημονικής εργασίας. Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του συγγραφέα. Κανόνες διαχείρισης του θέματος. Κανόνες που αναφέρονται στη δομή, το περιεχόμενο και τη μορφή του επιστημονικού λόγου. Μεθοδολογικά και επιστημολογικά προβλήματα στη συγγραφή της εργασίας. Διάγραμμα της εργασίας. Βιβλιογραφική αναζήτηση, οργάνωση περιεχομένων και εμβάθυνση στο θέμα της εργασίας. Ζητήματα ορολογίας, τεκμηρίωσης και νοηματικής συνοχής. Ζητήματα γλωσσικής διατύπωσης, σύνταξης και εκφραστικής ευρυθμίας. Διαμόρφωση του τίτλου της εργασίας. Καταγραφή έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών. Χρήση πινάκων, διαγραμμάτων και εικόνων. Διαστάσεις κριτικού γραμματισμού στη συγγραφή της εργασίας. Οφέλη του συγγραφέα. Λογοκλοπή. Χρήση παραθεμάτων και κανόνες παράφρασης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διδασκαλία σεμιναριακής μορφής και εργαστηριακές ασκήσεις 25
Βιβλιογραφική αναζήτηση και προετοιμασία εργασιών 38
Παρουσίαση και σχολιασμός εργασιών 14
Προετοιμασία για γραπτή εξέταση 30
Συνεργασία με τη διδάσκουσα 1
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 111 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Δέχονται ανατροφοδότηση για τις εργασίες τους και είναι διαθέσιμα τα γραπτά των εξετάσεων στους φοιτητές για να δουν τη βαθμολογία τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Eco, U. (1994). Πώς γίνεται μία διπλωματική εργασία.Μετάφρ. Μ. Κονδύλη. Αθήνα: Νήσος. Μπουρλιάσκος, Β. Γ. Ι. (2010). Πώς γίνεται μία επιστημονική εργασία. Πρακτικός οδηγός. Αθήνα: Διόνικος. Δημητριάδου, Κ. (2015). Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας ως πράξη κριτικού γραμματισμού. Στο: Μπίκος, Κ. Γ. & Ταρατόρη, Ε. Ευ. (επιμ.), Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου, σσ. 143-153. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Υπάρχουν ηλεκτρονικές σελίδες https://www.aresearchguide.com/1steps.html https://writing.wisc.edu/Handbook/PlanResearchPaper.html

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση