Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ349
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Υ304-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά και αν χρειαστεί και Αγγλικά (π.χ., για εισερχόμενους φοιτητές/τριες Erasmus).
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED137/

Μαθησιακά αποτελέσματα

- Να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά και όψεις της αειφορίας τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένο χώρο, χρόνο και πληθυσμό. - Να αντιλαμβάνονται και να κατανούν προβλήματα και ζητήματα σχετικά με την αειφορία ενός συγκεκριμένου τόπου και πληθυσμού. - Να διακρίνουν και να αναλύουν τους συγκεκριμένουν παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα ενός τόπου/κοινωνίας. - Να συνθέτουν, να συνδυάζουν και να πραγματοποιούν ιδέες οι οποίες προωθούν την αειφορία. - Με βάση τα παραπάνω να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγραμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΠΕ) και εκπαίδευσης για την αειφορία (ΕΑ) στο δημοτικό σχολείο. - Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούν τους στόχους της ΠΕ/ΕΑ οι οποίοι έχουν οριοθετηθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία και τα αντίστοιχα ελληνικά προγράμματα σπουδών. - Θα εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις (π.χ., ομάδες εργασίας, jigsaw, σχέδιο εργασίας/project, μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, κ.α.) - θα ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες στην μαθησιακή διαδικασία (π.χ., κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, διαδίκτυο, Η/Υ, κ.α.). - Να παράγουν ψηφιακές ιστορίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν και την προσωπική τους οπτική για συγκεκριμένες όψεις αειφορίας. - Να πραγματοποιούν δράσεις, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, οι οποίες θα προωθούν την αειφορία. - Να αξιολογούν το βαθμό επίτευξης τόσο των στόχων του προγράμματος ΠΕ/ΕΑ που έχουν τεθεί όσο και των διαδιακασιών που ακολουθούθηκαν.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (έρευνα σε πρωτογενή δεδομένα και σύνθεσή τους με σκοπό όχι μόνο την ενημέρωση φοιτητών και πολιτών, αλλά και την ανάληψη στοχευμένων δράσεων) Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις διδασκαλίας και μάθησης η οποία δεν στηρίζεται στη χρήση του σχολικού εγχειριδίου αλλά του προγράμματος σπουδών για την ΠΕ και την εφαρμογή ανοικτών και συνεργατικών μεθόδων διδακαλίας τόσο σε τυπικά όσο και σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης. Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον (Επίσκεψη σε άλλη χώρα-Bitola/Σκόπια) Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον καθώς για την ολοκλήρωση των εργασιών και παραδοτέων οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να συνδυάσουν γνώσεις και ικανότητες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (νέες τεχνολογίες, παιδαγωγική, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ψυχολογία, κ.α.) Σχεδιασμός και διαχείριση έργων(Δύο έργα για το τέλος του εξαμήνου, οκτώ έργα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των μαθημάτων και εννιά έργα με εβδομαδιαίο ορίζοντα το καθένα. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αειφορίας (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον, πολιτισμός και πολιτική) Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (με το σχεδιασμό και υλοποίηση των δύο παραδοτέων για το τέλος του εξαμήνου: ψηφιακή ιστορία και πραγματοποίηση δράσης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικές αρχές και φιλοσοφία των προγραμμάτων ΠΕ * Σκοποί και στόχοι τους * Ομάδα διεξαγωγής του προγράμματος – Παιδαγωγική ομάδα * Μέθοδος project * Παιχνίδι ρόλων * Πρακτική άσκηση σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγράμματος ΠΕ από τις ομάδες εργασίας των φοιτητριών/τών * Επιλογή θέματος * Καταμερισμός εργασίων * Ανάληψη επιμέρους θέματος * Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών * Σχεδιασμός και πραγματοποίηση δράσης και μικρής κλίμακας έρευνα * Επίσκεψη σε δημόσιο φορέα για ενημέρωση και παρουσίαση προτάσεων * Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης - Διαλέξεις (2 συναντήσεις) - Εργαστήρια μέσα στην τάξη (7 συναντήσεις) - Επισκέψεις πεδίου (3 συναντήσεις) - Αναστοχαστκή συζήτηση (1 συνάντηση)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
- Οι φοιτήτριες/τές δημοσιεύουν άρθρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής. - Όλες οι εργασίες που έχουν να κάνουν είναι σε ηλεκτρονική μορφή και διαχειρίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eclass. - Τα περισσότερα παραδοτέα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακή ιστορία, δημοσίευση) - Στο μάθημα χρησιμοποιούνται Η/Υ, projector, διαδικτύου και λογισμικού.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος και τα βοηθήματα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν γίνεται εργαστηριακή εκπαίδευση.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Μέρος των παραδοτέων που έχουν οι φοιτήτριες/τές προκειμένου να αξιολογηθούν είναι και ψηφιακά αρχεία (π.χ., βίντεο, ήχος, powerpoint).
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, skype, cloud storage.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Δύο διαλέξεις 6 ώρες
Επτά (7) εργαστήρια μέσα στην τάξη 14 ώρες
Τρεις (3) επισκέψεις πεδίου 9 ώρες
Έρευνα πεδίου και συλλογή πρωτογενών δεδομένων 10-15 ώρες
Ανάπτυξη ολιγόλεπτης ψηφιακής ιστορίας (5'-10') 25-30 ώρες
Δέκα (10) κατ' οίκων εργασίες 15-20 ώρες
Εννέα (9) εργασίες μέσα στην τάξη 10 ώρες
Οργάνωση και πραγματοποίηση δράσης 8-12 ώρες
Συμπλήρωση on-line κλιμάκων και χαρτών εννοιών στην αρχή και στο τέλος του εξαμήνου για ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3-4 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 100 - 120 ώρες (4 ECTS)
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι υποχρεώσεις των φοιτητριών/τών ανακοινώνονται και γνωστοποιούνται από την αρχή του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2011). Νέο πρόγραμμα Σπουδών για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προσπελάθηκε 17 Νοεμβρίου 2013. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2011). Νέο πρόγραμμα Σπουδών για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη – Οδηγός ΕΚπαιδευτικού. Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προσπελάθηκε 17 Νοεμβρίου 2013. Αναστασία Δημητρίου (2009). Η περιβαλλοντική Εκπαίδευση: περιβάλλον αειφορία, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-214-3. Shallcross Tony, Robinson John, Pace Paul, Wals Arjen, Bezzina Christopher, Niiranen - Niittya Hanna, McDonnell Pat, Almeida Fatima Matos (2009). Δημιουργώντας βιώσιμα σχολικά περιβάλλοντα, Αθήνα, Επίκεντρο Α.Ε. UNESCO. Teaching and Learning for a Sustainable Future. Available on-line at http://www.unesco.org/education/tlsf/journal/tlsf_journal.html, Accessed December 18 2014.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

- Environmental Education Research (http://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current#.VJLfY3uNPRo) - Green Teacher (http://greenteacher.com) - Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (http://www.peekpemagazine.gr)

© 2018 eled.uowm.gr