Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ349
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED137/

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικές αρχές και φιλοσοφία των προγραμμάτων ΠΕ * Σκοποί και στόχοι τους * Ομάδα διεξαγωγής του προγράμματος – Παιδαγωγική ομάδα * Μέθοδος project * Παιχνίδι ρόλων * Πρακτική άσκηση σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγράμματος ΠΕ από τις ομάδες εργασίας των φοιτητριών/τών * Επιλογή θέματος * Καταμερισμός εργασίων * Ανάληψη επιμέρους θέματος * Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών * Σχεδιασμός και πραγματοποίηση δράσης και μικρής κλίμακας έρευνα * Επίσκεψη σε δημόσιο φορέα για ενημέρωση και παρουσίαση προτάσεων * Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση