Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος Υ117
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED235/

Περιεχόμενο μαθήματος

Η σχολική ψυχολογία ως επιστήμη και επάγγελμα. Ιστορική εξέλιξη. Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου. Νομοθετικό πλαίσιο και παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο. Συμβουλευτική: διαδικασία, στάδια, δεξιότητες και συμβουλευτική σχέση. Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολείο. Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Προγράμματα ψυχολογικής και συμβουλευτικής παρέμβασης. Συστημική θεώρηση σχολείου-οικογένειας. Γονείς και παιδιά. Γονείς και δάσκαλοι.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr