Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος Υ117
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED235/

Περιεχόμενο μαθήματος

Η σχολική ψυχολογία ως επιστήμη και επάγγελμα. Ιστορική εξέλιξη. Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου. Νομοθετικό πλαίσιο και παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο. Συμβουλευτική: διαδικασία, στάδια, δεξιότητες και συμβουλευτική σχέση. Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολείο. Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Προγράμματα ψυχολογικής και συμβουλευτικής παρέμβασης. Συστημική θεώρηση σχολείου-οικογένειας. Γονείς και παιδιά. Γονείς και δάσκαλοι.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με την προφορική παρουσίαση της εργασίας και με τη γραπτή εξέταση. Κατά την προφορική εξέταση οι φοιτητές/τριες δέχονται ανατροφοδότηση, ώστε να βελτιώσουν το τελικό κείμενο της εργασίας τους. Στη γραπτή εξέταση οι φοιτητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε συνθετικές ερωτήσεις, οι οποίες δεν απαιτουν απλή απομνημόνευση αλλά επιπλέον κριτική και συνθετική ικανότητα.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση