Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία μαθηματικών

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Λεμονίδης Χαράλαμπος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ331
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Υ301. Διδακτική μαθηματικών
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED158/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές αποκτούν τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και είναι ικανοί να: - κατασκευάζουν, να συμπληρώνουν εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση ΤΠΕ για τη διδασκαλία των μαθηματικών - αναζητούν στο διαδίκτυο και να επισκέπτονται σελίδες από πανεπιστήμια και ιδικές σελίδες με υλικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών - χειρίζονται ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το geogebra και ο χελωνόκοσμος για την κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού - κατασκευάζουν σχέδιο διδασκαλίας με ΤΠΕ - εφαρμόζουν διδασκαλία που έχουν σχεδιάσει σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα - αξιολογούν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα: - Δυναμική γεωμετρία. Χρήση πακέτων και σχεδιασμός δραστηριοτήτων. - Η χρήση της αριθμομηχανής στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών - Ηλεκτρονικό υλικό για τη διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών - Διδασκαλία ρητών αριθμών (κλασμάτων δεκαδικών αριθμών και ποσοστών), με τη χρήση ΤΠΕ. - Διδασκαλία στατιστικής και ανάλυσης δεδομένων, μετρήσεων με τη χρήση ΤΠΕ. - Διαδραστικός πίνακας και η χρήση του στη διδασκαλία των μαθηματικών. - Μαθησιακές δυσκολίες και χρήση των ΤΠΕ - Σελίδες στο διαδίκτυο και υλικό για γονείς και μαθηματικά στο σπίτι, - Σελίδες και υλικό για εκπαιδευτικούς

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακές ασκήσεις 1 ECTS
Κατασκευή τεχνολογικού εκπαιδευτικού υλικού 1 ECTS
Διδασκαλία με τεχνολογία 1 ECTS
Εργασία στο διαδίκτυο 1 ECTS
Σύνολο Μαθήματος 4 ECTS
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κυνηγός, Χ. (2011). Το μάθημα της διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδακτική των μαθηματικών: Από την έρευνα στη σχολική τάξη. Τόπος. Λεμονίδης, X. (2016). Στην τροχιά των ρητών. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Van de Walle, J. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο. Διδασκαλία με Επίκεντρο το Παιδί και την Ανάπτυξή του. Επιμελητής: Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος. Εκδόσεις: Gutenberg. Αθήνα.

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση