Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιορδανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος Υ112
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά & Αγγλικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED102/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών. Δεξιότητες Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Ικανότητες Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Γενικές ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών σχετικών με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και λήψη αποφάσεων • Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία • Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών • Σχεδιασμός και διαχείριση δράσεων • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναλυτικό οργανόγραμμα : Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του μαθήματος θα μπορούσε να διαρθρωθεί με βάση τις εξής θεματικές ενότητες : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εισαγωγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης – εννοιολογική προσέγγιση της διοίκησης της εκπαίδευσης – καθήκοντα του διοικητικού στελέχους – από τη ΄γενική’ στην εκπαιδευτική διοίκηση – η σχολική διοίκηση υπό το πρίσμα της συστημικής θεώρησης – χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής διοίκησης. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Η λειτουργία του σχεδιασμού / προγραμματισμού – έννοια και σημασία του σχεδιασμού / προγραμματισμού - βασικά στοιχεία του σχεδιασμού / προγραμματισμού – διοίκηση με αντικειμενικούς σκοπούς – σχεδιασμός / προγραμματισμός στην εκπαίδευση. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Η λήψη αποφάσεων – εννοιολογική προσέγγιση του όρου απόφαση – είδη αποφάσεων – διαδικασία λήψης αποφάσεων – τρόποι βελτίωσης της ικανότητας λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων – λήψη αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Η λειτουργία της οργάνωσης – η έννοια της ‘οργάνωσης’ – διάκριση οργανώσεων – οργανογράμματα – βασικά στοιχεία οργανωτικού σχεδιασμού – συστήματα οργανωτικής δομής – συγκέντρωση και αποκέντρωση εξουσίας – γραφειοκρατική μορφή οργάνωσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Η οργάνωση στο πεδίο της εκπαίδευσης – δομή του εκπαιδευτικού συστήματος – οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων – διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης (σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό – νομαρχιακό και σχολικής μονάδας). ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Διεύθυνση και ηγεσία – έννοια και περιεχόμενο του όρου ‘διεύθυνση’ – έννοια και φύση της ηγεσίας – ηγετικά στελέχη (έννοια, ικανότητες, τρόποι επιλογής τους) – η λειτουργία της διεύθυνσης στο χώρο της εκπαίδευσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : Η λειτουργία του ελέγχου – έννοια και σπουδαιότητα του ελέγχου – η διαδικασία του ελέγχου – είδη ελέγχου – χαρακτηριστικά αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου – ανθρώπινη αντίδραση κατά του ελέγχου – έλεγχος στο χώρο της εκπαίδευσης – αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : Στελέχωση των σχολικών μονάδων – έννοια και σπουδαιότητα της στελέχωσης – η διαδικασία της στελέχωσης - η στελέχωση στο πεδίο του εκπαιδευτικού μας συστήματος – επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Οργάνωση διοικητικών δραστηριοτήτων στις σχολικές μονάδες – καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων – δραστηριότητες του διευθυντή στο χώρο της σχολικής μονάδας – διοικητικά θέματα της σχολικής μονάδας – καθιέρωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη δημόσια διοίκηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Προβάλλονται παρουσιάσεις μέσω του Η/Υ και του data projector οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται στον ιστοχώρο του μαθήματος (eclass).
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Δε χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα μαθησιακά βοηθήματα εκτός από τις παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υφίσταται εργαστηριακή εκπαίδευση.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των φοιτητών εφόσον οι βαθμολογίες τους καταχωρούνται ηλεκτρονικά.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η σχετική πλατφόρμα επικοινωνίας (eclass) τόσο για την ανάρτηση ανακοινώσεων αλλά και ζητημάτων σχετικών με το μάθημα. Επίσης, χρησιμοποιείται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Προετοιμασία φοιφητή 18 ώρες
Έρευνα - μελέτη 25 ώρες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 35 ώρες
Διεξαγωγή εξετάσεων 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 120 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω του καθορισμού των κριτηρίων στην έναρξη διεξαγωγής του μαθήματος και της ανάρτησής τους στον ιστοχώρο του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

• Dubrin, A.J. (1998). ‘Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ / επιμ. Σαρρής Νίκος’. Αθήνα : ΕΛΛΗΝ. • Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999). Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Περιφερειακή της διάσταση στην Ελλάδα (1980-1990). Αθήνα : Έλλην. • Aνδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου, Γ. (1990). Οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα : εκδ. Εξάντας. • Ανδρέου, Α. και Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994). Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα : εκδ. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη. • Ανδρέου, Α. (1998). Ζητήματα Διοίκησης της εκπαίδευσης. Αθήνα : Βιβλιογονία. • Βαλσαμόπουλος, Ν. (1998). Ο διευθυντής δημοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου. Λάρισα : Εκπαιδευτική Επικοινωνία. • Βαλσαμόπουλος, Ν. (2000). Ο Νομικός Σύμβουλος Σχολείων και Εκπαιδευτικών, τομ. Α και Β. Λάρισα. • Ζαβλανός, Μ. (1984). Οργάνωση και διοίκηση. τόμος Α’, Αθήνα : εκδ. Έλλην. • Ζαβλανός, Μ. (1987). Οργάνωση και διοίκηση. τόμος Β’, Αθήνα : εκδ. Έλλην. • Ζαβλανός, Μ. (1998). Μάνατζμεντ. Αθήνα : Έλλην. • Ζαβλανός, Μ. (2003). Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αθήνα : Σταμούλης. • Ιορδανίδης, Γ. (2002). Ο ρόλος του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης. • Κωνσταντίνου, Χ.Ι. (1994). Το σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτόν. Αθήνα : Σμυρνιωτάκης. • Κώτσης, Κ. (2000). Νομοθεσία για τη διοίκηση και λειτουργία της εκπαίδευσης. Αθήνα : Κλειδάς. • Κωτσίκης, Ε. (1993). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα : εκδ. Έλλην. • Κωτσίκης, Ε. (2001). Εκπαιδευτικά συστήματα-Οργάνωση και Διοίκηση. Αθήνα : Έλλην. • Μακρυδημήτρης, Α. (1996). ‘Η διοίκηση σε κρίση’. Αθήνα : Νέα Σύνορα - Λιβάνη. • Μακρυδημήτρης, Α. (1999). ‘Διοίκηση και κοινωνία’. Αθήνα : Θεμέλιο. • Μιχόπουλος, Β.Α. (1993). Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της οργανωτικής θεωρίας. Αθήνα : Αυτοέκδοση. • Μιχόπουλος, Β.Α. (1994). Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της εκπαίδευσης. Αθήνα : Αυτοέκδοση. • Μιχόπουλος, Β.Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Αθήνα : Αυτοέκδοση. • Μπουραντάς, Δ. (1992). Μάνατζμεντ : Οργανωτική θεωρία και συμπεράσματα. Αθήνα : Εκδόσεις Team. • Μπουραντάς, Δ. (2001). Μάνατζμεντ : θεωρητικό υπόβαθρο-σύγχρονες προοπτικές. Αθήνα : Μπένου. • Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1997). Η επικοινωνία στις οργανώσεις. Αθήνα : Κριτική. • Παπαδόπουλος, Σ. (1996). Οργάνωση και διοίκηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα : εκδ. Γρηγόρη. • Παπαναούμ, Ζ. (1995). Η διεύθυνση του σχολείου. Θεσσαλονίκη : εκδ. Κυριακίδη. • Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) (2000). ‘Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα : από τη θεωρία στην πράξη’. Θεσσαλονίκη. • Πασιαρδή, Γ. (2001). Το σχολικό κλίμα. Αθήνα : Δαρδανός. • Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία. Αθήνα : Μεταίχμιο. • Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. (2000). Αποτελεσματικά σχολεία : πραγματικότητα ή ουτοπία;. Αθήνα : Δαρδανός. • Πουλής, Π. (1999). ‘Δίκαιο της εκπαίδευσης’. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας. • Πουλής, Π. (2001). ‘Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί.. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας. • Σαΐτη, Α. (2000). Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη. Αθήνα : Δαρδανός. • Σαϊτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα : Ατραπός. • Σαΐτης, Χ. (2001). Η λειτουργία του σχολείου μέσα από τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Αθήνα : Ατραπός. • Σαΐτης, Χ. (2002). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα : Ατραπός. • Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αθήνα : Ατραπός. • Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης. • Χατζηπαντελή, Π. (1999). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αθήνα : Μεταίχμιο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Educational Management, Administration and Leadership International Studies in Educational Administration School Leadership and Management Management in Education Educational Administration Quarterly

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση