Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος:
1.Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του φοιτητή
2.Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)
3.Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
4.Μια (1) φωτογραφία
5.Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ)
6.Πιστοποιητικό γεννήσεως ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι και 9 Οκτωβρίου 2020. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν συστημένα μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση:
Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Από τη Γραμματεία του Tμήματος

© 2020 eled.uowm.gr