ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023)

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Απριλίου  2023 στις 12:30 μ.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η προσέλευση στον χώρο της τελετής είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μία (1) ώρα νωρίτερα για τις απαραίτητες υπογραφές και η πρόσβαση στον χώρο ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί από την πίσω είσοδο του κτηρίου.

Οι φοιτητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μέλλεται να ορκιστούν την συγκεκριμμένη μέρα έχουν  τους εξής κωδικούς: 4640, 4438, 4766, 4769, 4445, 4688, 4807, 4628, 4553, 4822, 4388, 4660, 4637, 4643, 4831, 5024, 5031, 4146.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Ορκωμοσία θα διαρκέσει από τις  14 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2023 .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

 1. Αίτηση ορκωμοσίας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν οφείλει κανένα βιβλίο στη Βιβλιοθήκη .
 3. Αντίγραφο ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 , η οποία θα συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr ή θα φέρει σφραγίδα γνησιότητας της υπογραφής από ΚΕΠ . Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλωθούν τα κάτωθι:

α. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να τη χρησιμοποιώ.

β. Έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα ECTS και τα απαιτούμενα μαθήματα  για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος σπουδών μου.

Βεβαίωση Διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες για όσους εκ των φοιτητών διέμειναν σ’αυτές

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα μπορούν να διακυνηθούν ηλεκτρονικά και πιο συγκεκριμμένα στο email. acharalampidou@uowm.gr

Πιστοποιητικά Ορκωμοσίας :

Τα παρακάτω πιστοποιητικά εκδίδονται δωρεάν και δεν απαιτείται παράβολο γι’ αυτά:

 • Πτυχίο (1)
 • Αντίγραφο Πτυχίου (2),
 • Αναλυτική Βαθμολογία (1),
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας (αφορά μόνο τους άνδρες), (1)
 • Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. ( Έχει τη μορφή αναλυτικής βαθμολογίας και συνοδεύει το αντίγραφο πτυχίου).
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εφόσον υπάρχουν 4 επιτυχώς περασμένα μαθήματα συναφή με την χρήση Η/Υ. )
 • Βεβαίωση Εμβάθυνσης για όσους έχουν πάρει Πτυχιακή Εργασία και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) μάθημα ΥΕ/ΕΕ του επόπτη καθηγητή τους.
 1. Για τη λήψη του πτυχίου σε πάπυρο απαιτείται παράβολο 20 ευρώ. Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Εθνικής στον λογαριασμό με αριθμό: (IBAN: GR7401103770000037754073973), με την εξής αιτιολογία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ: 80677_ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ». Δικαιούχος λογαριασμού: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας .

Όλα τα πιστοποιητικά διατίθενται μόνο στην ελληνική γλώσσα και όσα εκδίδονται για ξένες αρχές πρέπει να μεταφρασθούν από εξουσιοδοτημένα δικηγορικά ή μεταφραστικά Γραφεία. .

 Σφραγίδα της  Χάγης

Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία/Ίδρυμα του εξωτερικού απαιτεί το πιστοποιητικό να φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε αυτό πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας . Υπεύθυνη  κα Κουτσώνα Αικατερίνη  (τηλ.: 2385049124 ). Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.

 

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (Ανακοινώσεις – Ανακοινώσεις Τμήματος), προκειμένου να μην αγνοήσετε πληροφορίες σημαντικές που αφορούν στις σπουδές σας και τις υποχρεώσεις σας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eled.uowm.gr