Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Πνευματικός Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ165
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED101/

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι γνωστικοί μηχανισμοί και λειτουργίες για την πρόσληψη, επεξεργασία, συγκράτηση και ανάσυρση των πληροφοριών. Οι γνωστικές λειτουργίες της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της σκέψης και της λύσης προβλημάτων - οι εκτελεστικές λειτουργίες. Το μάθημα επικεντρώνεται τέλος στις σύγχρονες θεωρίες για τα κίνητρα και στην επίδραση των κινήτρων σε ποικίλες μορφές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις εφαρμογές των ποικίλων θεωριών για τα κίνητρα στην εκπαίδευση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Στο μάθημα χρησιμοποιούνται video από επιστημονικά ντοκυμαντέρ ή εκπαιδευτικές παρεμβάσεις προκειμένου να παρουσιαστούν τα διάφορα θέματα. Επίσης, παρουσιάζονται τα ερευνητικά ψυχολογικά εργαλεία τα οποία δίνονται στους εξεταζόμενους μέσω Η/Υ.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όλα οι παραδόσεις του μαθήματος και η επιπρόσθετη βιβλιογραφία είναι αναρτημένη στο e-class. Ιδιαίτερη επιτυχία παρουσιάζουν οι εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές κάθε εβδομάδα . Αναζητώντας πληροφορίες στην ελληνική κα διεθνή βιβλιογραφία οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα της εβδομάδας.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχουν εργαστήρια στο μάθημα αυτό.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι φοιτητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση για τις εργασίες τους κάθε εβδομάδα.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Οι φοιτητές επικοινωνούν μέσω του e-maιl και e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ένα μέρος 40% της αξιολόγησης γίνεται με ερωτήσεις ορολογίας. Οι σωστές απαντήσεις κοινοποιούνται στους φοιτητές/ήτριες. Για το υπόλοιπο 60% δίνονται 2-3 ζητήματα που αφορούν σε θεωρητική υποστήριξη επιλογών στην εκπαιδευτική πράξη και οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να τα ερμηνεύσουν στη βάση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων. Κάθε διατύπωση ερωτήματος συνοδεύεται και από τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην άριστη απάντηση. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές/ήτριες να συζητήσουν με τον διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν τα σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά. Επίσης, αναρτώνται στατιστικά στοιχεία της βαθμολογίας των φοιτητών στο e-class.

© 2018 eled.uowm.gr