Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ256
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι, στην αγγλική γλώσσα
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED116/

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Αναγνωρίζουν θεμελιώδεις αρχές που εμπλέκονται στον τομέα στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης/εκμάθησης 2. Διακρίνουν και ερμηνεύουν χαρακτηριστικά των γλωσσικών στρατηγικών. 3. Προσδιορίζουν τις βασικές ταξινομίες των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας και εντοπίζουν τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις 4. Αναλύουν τις γνωστικές, μνημονικές, μεταγνωστικές και μνημονικές στρατηγικές και συγκρίνουν την λειτουργία τους στην πρόσκτηση της πρώτης και δεύτερης γλώσσας 5. Οργανώνουν και εφαρμόζουν διδακτικές τεχνικές ενδυνάμωσης των γλωσσικών στρατηγικών κατάλληλες για μαθητές με διάφορα μαθησιακά στιλ 6. αξιολογούν τις δραστηριότητες σε βιβλία γλώσσας της Ε και Στ τάξης, καθώς και σε βιβλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ ως προς τη δυνατότητα ενίσχυσης ποικίλων στρατηγικών των μαθητών

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Ομαδική εργασία Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Άσκηση κριτικής/αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρίες και αρχές γλωσσικής πρόσκτησης/εκμάθησης Εννοιολογικός προσδιορισμός των γλωσσικών στρατηγικών. Χαρακτηριστικά των γλωσσικών στρατηγικών. Ταξινομίες των στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας. Ταξινομία της Oxford: Άμεσες και έμμεσες στρατηγικές για την παραγωγή και πρόσληψη προφορικού και γραπτού λόγου. Διδακτικές τεχνικές ενδυνάμωσης των γλωσσικών στρατηγικών. Πρακτική εξάσκηση στην καλλιέργεια των στρατηγικών των μαθητών του δημοτικού μέσα από δραστηριότητες στα βιβλία γλώσσας της Ε και Στ τάξης, καθώς και σε βιβλία για την ελληνική ως Γ2..

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργασία σε μικρές ομάδες 9
Συγγραφή εργασίας 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Επίβλεψη 6
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης- Εκπόνηση σχεδίων έργου 25
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

-Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher should know. New York: Newbury House Publishers. -O’Malley, J.M. and Chamot, A.U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press. -Psaltou-Joycey Α. (2010). Language Learning Strategies in FL classroom. Thessaloniki: University Studio Press

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

International Journal of of Applied Linguistics & English Literature. (http://www.ijalel.org) Journal of International Education Studies. (http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies) Reading and Writing: AOSIS OPEN journals (http://openjournals.net/index.php/news/7-aosis-open-journals-news/80-reading-and-writing-journal-joins-aosis-openjournals ) Journal of ELT and Applied Linguistics (http://www.jeltal.com/ )

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση