Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυσης Προβλημάτων

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ353
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Η παρουσίαση και η εμβάθυνση των μαθηματικών εννοιών οι οποίες παρουσιάζονται στη διδασκαλία του Δημοτικού Σχολείου. Οι βασικές έννοιες που παρουσιάζονται είναι: Αναλογίες, Κλάσματα, Δεκαδικοί και Ποσοστά. Θεμελίωση των Ρητών αριθμών. Εξισώσεις και Συστήματα. Λύση Προβλημάτων. Μετρήσεις. Επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα και οι ιδιότητές τους. Όγκοι και Εμβαδά. Πυθαγόρειο θεώρημα. Κύκλοι. Γωνίες. Μεσοκάθετος. Ομοιότητα και Θεώρημα του Θαλή. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr