Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυσης Προβλημάτων

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ353
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να συνδυάζει έννοιες για την επίλυση προβλημάτων μαθηματικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Να προσδιορίζει, να αναγνωρίζει και να επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές, μεθόδους και τεχνικές για τη διερεύνηση απαντήσεων σε μαθηματικά προβλήματα Να κατανοεί και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα ενός προβλήματος Να εξηγεί, να γενικεύει και να συμπεραίνει ιδιότητες και να καλλιεργεί σταδιακά τον επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό Να κάνει χρήση μιας έννοιας σε νέα πλαίσια Να μπορεί να αναλύει και να συνθέτει δηλαδή να κάνει διάκριση σε συστατικά μέρη και κατανόηση της οργανωτικής τους δομής και να κατασκευάζει μια νέα δομή από διαφορετικά στοιχεία Να μπορεί να αξιολογεί.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Η παρουσίαση και η εμβάθυνση των μαθηματικών εννοιών οι οποίες παρουσιάζονται στη διδασκαλία του Δημοτικού Σχολείου. Οι βασικές έννοιες που παρουσιάζονται είναι: Αναλογίες, Κλάσματα, Δεκαδικοί και Ποσοστά. Θεμελίωση των Ρητών αριθμών. Εξισώσεις και Συστήματα. Λύση Προβλημάτων. Μετρήσεις. Επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα και οι ιδιότητές τους. Όγκοι και Εμβαδά. Πυθαγόρειο θεώρημα. Κύκλοι. Γωνίες. Μεσοκάθετος. Ομοιότητα και Θεώρημα του Θαλή. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Παρουσίαση με powerpoint
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
E-class kai email
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Παρουσίαση Εργασιών 3
Συγγραφή Εργασίας 30
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Σύνολο Μαθήματος 112
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ο τελικό βαθμός βγαίνει κυρίως από τις τελικές γραπτές εξετάσεις.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δίνεται λίστα με βιβλιογραφία που μπορούν να βρουν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση