Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για εκπαιδευτικούς

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος Υ308
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να συνδυάζει έννοιες για την επίλυση προβλημάτων μαθηματικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Να προσδιορίζει, να αναγνωρίζει και να επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές, μεθόδους και τεχνικές για τη διερεύνηση απαντήσεων σε μαθηματικά προβλήματα Να κατανοεί και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα ενός προβλήματος Να εξηγεί, να γενικεύει και να συμπεραίνει ιδιότητες και να καλλιεργεί σταδιακά τον επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό Να κάνει χρήση μιας έννοιας σε νέα πλαίσια Να μπορεί να αναλύει και να συνθέτει δηλαδή να κάνει διάκριση σε συστατικά μέρη και κατανόηση της οργανωτικής τους δομής και να κατασκευάζει μια νέα δομή από διαφορετικά στοιχεία Να μπορεί να αξιολογεί.

Γενικές ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Η παρουσίαση και η εμβάθυνση των μαθηματικών εννοιών οι οποίες παρουσιάζονται στη διδασκαλία του Δημοτικού Σχολείου. Φυσικοί αριθμοί, σύνολα, διμελείς σχέσεις, συναρτήσεις, πληθάριθμος συνόλου. Οι τέσσερις πράξεις στους φυσικούς αριθμούς. Συστήματα αρίθμησης. Στοιχεία θεωρίας αριθμών: διαιρετότητα, κριτήρια διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ευκλείδεια διαίρεση, Μέγιστος κοινός διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.), Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιείται eclass για σημειώσεις και ασκήσεις προς τους φοιτητές. Χρησιμοποείται προβολικό.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
¨οχι
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και eclass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Συγγραφή εργασίας 30
Μελέτη του περιεχομένου 40
Επίλυση αποριών - συμμετοχή σε project 20
Σύνολο Μαθήματος 129
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ο τελικός βαθμός των φοιτητών και φοιτητριών βασίζεται σε ποσοστό 80% στις τελικές γραπτές εξετάσεις.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δίνεται λίστα με βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση