Ψυχολογία της Ανάπτυξης

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Πνευματικός Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος Υ105
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν.
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ ως Developmental Psychology
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED100/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανούν τα βασικά θέματα της επιστήμης της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, και να χρησιμοποιούν αυτήν τη γνώση προκειμένου να ερμηνεύουν συμπεριφορές των παιδιών με βάση τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους με βάση τα αναπτυξιακά τους χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, θα είναι ικανοί να εντοπίζουν και να ερμηνεύουν στοιχεία και δεδομένα στη βάση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων προκειμένου να τους καθοδηγήσουν στην εκπαιδευτική τους πράξη, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από το ίδιο το παιδί αλλά και από το κοινωνικό τους περιβάλλον, και τα ζητήματα ηθικής δεοντολογίας. Θα είναι ικανοί να επικοινωνούν τις παρατηρήσεις και ερμηνείες τους τόσο σε εξειδικευμένο κοινό (συναδέλφους, σχολικούς συμβούλους, ειδικούς επιστήμονες) αλλά και σε μή εξειδικευμένο κοινό (γονείς των παιδιών). Τέλος, θα αναπτύξουν δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους πιο αυτονομημένα σε προτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση διδασκαλιών,Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος: Τα κρίσιμα ερωτήματα και η μέθοδος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Ο ρόλος του οργανισμού και του περιβάλλοντος. Μηχανισμοί αναπτυξιακής αλλαγής. Γνωστική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία. Η δημιουργία του δεσμού. Η θεωρία του J. Piaget, Νεο-πιαζετικές θεωρίες, οι θεωρίες επεξεργασίας των πληροφοριών. Η έννοια του εαυτού, η απόκτηση της ταυτότητας και η ανάπτυξη της έννοιας της αυτορρύθμισης. Τα πλαίσια της ανάπτυξης και ο ρόλος του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Στο μάθημα γίνεται χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής. Ειδικότερα όλα τα μαθήματα παρουσιάζονται με τη χρήση power point και αναρτώνται στο e-class. Στα μαθήματα δίνονται παραδείγματα και σενάρια με τη χρήση video παρουσιάσεων για την καλύτερη κατανόηση quot;πραγματικώνquot; περιστατικών που αναδεικνύουν διαφορετικές συμπεριφορές της παιδικής ηλικίας. Επίσης, παρουσιάζονται ερευνητικά εργαλεία και πειράματα με παιδιά της σχολικής ηλικίας. Στο e-class αναρτώνται, πέρα από τις εισηγήσεις των μαθημάτων, άρθρα στα ελληνικά και στα αγγλικά που αφορούν σε κάθε μάθημα για περεταίρω εμβάθυνση του μαθήματος. Είναι ενεργοποιημένη η περιοχή συζητήσεων του μαθήματος και υποβάλλονται θέματα προς συζήτηση και διάλογο. Επίσης, δίνονται διευθύνσεις στις οποίες οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερα παραδείγματα.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Παρουσιάζονται ψυχολογικά τεστ σχεδιασμένα να εκτελεστούν με power point, mediator και e-prime.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν προβλέπεται εργαστήριο στο μάθημα. Ωστόσο, ο διδάσκων χρησιμοποιεί την εξ αποστάσεως εκαπίδευση μέσω του e-class.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η συμμετοχή στις συζητήσεις θεωρείται ότι συμβάλει στην καλύτερη εμβάθυνση και κατανόηση του μαθήματος.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Οι φοιτητές επικοινωνούν μέσω e-mail και μέσω του e-class όπου αναρτώνται πληροφορίες του μαθήματος, οι παραδόσεις του μαθήματος, άρθρα για περισσότερη εμβάθυνση, ηλεκτρονικές διευθύνσεις για αναζήτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων που αφορούν στο μάθημα.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας 36 ώρες
προετοιμασία για εξετάσεις 30 ώρες
Εξετάσεις 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 108 ώρες (4 ECTS)
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ένα μέρος 40% της αξιολόγησης γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι σωστές απαντήσεις κοινοποιούνται στους φοιτητές/ήτριες. Για το υπόλοιπο 60% δίνονται 3 ζητήματα που αφορούν σε αναπτυξιακά επιτεύγματα του ανθρώπου και οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να τα ερμηνεύσουν στη βάση διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων. Κάθε διατύπωση ερωτήματος συνοδεύεται και από τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην άριστη απάντηση. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές/ήτριες να συζητήσουν με τον διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν τα σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Lightfoot, Cole, M. & Cole, S. (2014). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Δαρδανός. Feldman, S.R. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία. Αθήνα: Δαρδανός

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Child Development European Journal of Developmental Psychology Experimental Child Psychology Cognitive Development Developmental Psychology

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση