Ειδική Αγωγή & Μαθησιακές Δυσκολίες

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος Υ102
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3Χ13
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην εισαγωγή βασικών εννοιών της ειδικής αγωγής και την παρουσίαση / ανάπτυξη των πιο συνηθισμένων - αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης στο γενικό σχολείο – ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ειδικότερα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος προσδοκάται να έχουν επιτύχει τα κάτωθι: Απόκτηση γνώσεων για βασικά είδη εκπαιδευτικών ειδικών αναγκών. Ανάπτυξη ικανοτήτων για υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες και με μαθησιακές δυσκολίες, κυρίως σε περιβάλλον γενικής τάξης. Ικανότητα διαμόρφωσης κρίσης για ζητήματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων επιστημονικής σκέψης. Δεξιότητες συμβουλευτικής σε γονείς / συγγενείς παιδιών με αναπηρία.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα ειδικής αγωγής με τη χρήση των ΤΠΕ. Λήψη αποφάσεων σε θέματα αξιολόγησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ικανότητες συνεργασίας με συμφοιτητές και δυνητικά με εκπαιδευτικούς, αλλά και με άλλους φορείς της σχολικής ζωής. Συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Άσκηση ικανότητας υλοποίησης αυτοαξιολόγησης. Σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ψυχολογική και κοινωνική διάσταση της αναπηρίας. Φύση και έννοια της αναπηρίας. Ιστορικοκοινωνική εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής. Η εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής από το 1906 έως σήμερα. Διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση των Ειδικών Αναγκών. Πρώιμη παρέμβαση: Σύγχρονες τάσεις. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογενείας. Άτομα με Αναπηρίες: Νοητική Καθυστέρηση, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή Διάσπασης Προσοχής / Υπερκινητικότητας, Συναισθηματικές Διαταραχές, Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας, Σοβαρά προβλήματα Όρασης και Ακοής, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Σωματικές αναπηρίες και άλλα Προβλήματα Υγείας. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για παιδιά με Αναπηρία ή Ειδικές Ανάγκες. Σχολική Ενσωμάτωση. Μοντέλα ένταξης, ενταξιακές πολιτικές και πρακτικές σε Η.Π.Α. και Ευρώπη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ναι Internet e-class
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι e-mails e-class
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εκπόνηση δύο Μελετών Περίπτωσης σε υποομάδες 10
Συγγραφή εργασία 12
Αυτοτελής μελέτη 39
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Διαφανή κριτήρια για προαιρετικές εργασίες. Συγκεκριμένα κριτήρια για ανοιχτές ερωτήσεις.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2017) Παιδιά και έφηβοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες. Μπαμπάλης, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2007) Ειδική Αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη Μεταίχμιο, Αθήνα

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Θέματα Ειδικής Αγωγής

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση