Εννοιολογική Ανάπτυξη και Μάθηση

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Πνευματικός Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ136
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED139/

Περιεχόμενο μαθήματος

Η φύση των εννοιών. Η γνώση και πώς αναπαρίσταται. Οργάνωση των γνώσεων. Η μάθηση ως αλλαγή συμβολικών αναπαραστάσεων και διαδικασιών. Θεωρίες και μηχανισμοί αναδιοργάνωσης των γνώσεων. Μερική και ριζική αναδιοργάνωση των γνώσεων. Αναλογική αναπαράσταση και νοητικά μοντέλα. Εννοιολογική αλλαγή. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της εννοιολογικής αλλαγής. Ο ρόλος των οντολογικών και των επιστημολογικών προϋποθέσεων. Εννοιολογική αλλαγή στις έννοιες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Αστρονομίας, της Βιολογίας και των Θρησκευτικών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση