Εννοιολογική Ανάπτυξη και Μάθηση

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Πνευματικός Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ136
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED139/

Περιεχόμενο μαθήματος

Η φύση των εννοιών. Η γνώση και πώς αναπαρίσταται. Οργάνωση των γνώσεων. Η μάθηση ως αλλαγή συμβολικών αναπαραστάσεων και διαδικασιών. Θεωρίες και μηχανισμοί αναδιοργάνωσης των γνώσεων. Μερική και ριζική αναδιοργάνωση των γνώσεων. Αναλογική αναπαράσταση και νοητικά μοντέλα. Εννοιολογική αλλαγή. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της εννοιολογικής αλλαγής. Ο ρόλος των οντολογικών και των επιστημολογικών προϋποθέσεων. Εννοιολογική αλλαγή στις έννοιες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Αστρονομίας, της Βιολογίας και των Θρησκευτικών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Όλα τα μαθήματα γίνονται με power point presentation. Επίσης, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-class για την επικοινωνία, συζήτηση, υποβολή εργασιών, επιπρόσθετης βιβλιογραφίας κλπ. Επίσης, διδάσκεται η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών και εννοιολογκών ιεραρχιώνμε τη βοήθεια του λογισμικού cmap.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Για κάθε μάθημα αναρτώνται άρθρα από περιοδικά ή κεφάλαια από βιβλία που κρίνονται ως βοηθητικά για το μάθημα. Επίσης, αναρτώνται όλες οι παραδόσεις του μαθήματος ή και υποδειγματικές εργασίες παλαιότερων εξαμήνων.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Οι φοιτητές επισκέπτονται και εκπαιδεύονται το εργαστήριο πληροφορικής για την εξάσκησή τους στο cmap.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες του κάθε μαθήματος καθώς και την τελική τους εργασία μέσω του e-class.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Οι φοιτητές επικοινωνούν μέσω e-mail και της πλατφόρμας e-class για τυχόν ερωτήματα που αφορούν στο μάθημα.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές από το πρώτο μάθημα ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους και για τον τρόπο αξιολόγησής τους. Ο τρόπος αξιολόγησης είναι επίσης αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Αξιολογείται η συνολική εργασία, και το κομμάτι της εργασίας για το οποίο είναι υπεύθυνος ο κάθε φοιτητής. Η υποβολή των επιμέρους εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμηνου δεν αξιολογείται προκειμένου να ενθαρρύνονται οι φοιτητές να επαναυποβάλλουν και να βελτιώνουν την τελική τους εργασία.

© 2018 eled.uowm.gr