Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Ιστορίας

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κασβίκης Κώστας
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ271
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 100
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΚΑΝΕΝΑ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΟΧΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν: - να διακρίνουν τις συμβατικές από τις εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας - να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά (θεωρητικές παραμέτρους, πρακτικές διαστάσεις) διαφορετικών εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία της ιστορίας (π.χ. cine science, educomic, ενσυναίσθηση, επίκσεψη και έρευνα πεδίου) - να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικές δραστηριότητες ή / και διδασκαλίες ιστορικών θεμάτων που θα αξιοποιούν εναλλακτικά διδακτικά εργαλεία.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, ομαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων ιδεών, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναλύονται οι δυνατότητες των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο μάθημα της ιστορίας: ιστορικό comic (Educomic), ΤΠΕ, ιστορικός κινηματογράφος (CineScience) και άλλες όψεις της δημόσιας ιστορίας, επισκέψεις και έρευνα πεδίου (ιστορικό τοπίο, μουσεία, μνημονικοί τόποι), ενσυναίσθηση και τη διαλογική αντιπαράθεση, και θα παρουσιαστούν παραδείγματα διδακτικών εφαρμογών. Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές επιλέγουν συγκεκριμένες μορφές εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν συγκεκριμένες προτάσεις με άξονα ιστορικά θέματα που περιλαμβάνονται στο Α.Π. του Δημοτικού.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
θεωρητικές διαλέξεις 13
Ομαδική εργασία και παρουσίαση σχεδιασμών στην τάξη 12
Ομαδική εργασία για την προετοιμασία και συγγραφή 5 διαφορετικών εργασιών - παραδοτέων 50
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 5
Μελέτη βιβλιογραφίας 20
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Arthur, J. and Phillips, R. (eds.) 2000, Issues in history teaching, New York: Routledge Counsell, Ch., Burn, K. and Chapman, A. (eds.) 2016, MasterClass in History Education. Transforming teaching and learning. Bloomsbury: London. Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Gutenberg. Κιμουρτζής, Π.Γ. (επιμ.) (2013). Cinescience. Ο Κινηματογράφος στον φακό της Επιστήμης. Αθήνα: Gutenberg Γ. Κόκκινος, Γ. & Νάκου, Ε. (επιμ.). Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 20ού αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Sebba, J. (2000), Ιστορία για όλους. Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, Αθήνα, Μεταίχμιο Νικονάνου, Ν. και Κασβίκης, Κ. επιμ. (2008), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο, Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Πατάκης: Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

- American Educational Research Journal - History and Theory - International Journal of Historical Learning, Teaching and Research (IJHLTR) - Journal of Curriculum and Teaching - Journal of Curriculum Studies - Teaching History - The History Teacher - Θέματα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης - Νέα Παιδεία

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση