Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Ιστορίας

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κασβίκης Κώστας
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ271
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 100
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναλύονται οι δυνατότητες των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο μάθημα της ιστορίας: ιστορικό comic (Educomic), ΤΠΕ, ιστορικός κινηματογράφος (CineScience) και άλλες όψεις της δημόσιας ιστορίας, επισκέψεις και έρευνα πεδίου (ιστορικό τοπίο, μουσεία, μνημονικοί τόποι), ενσυναίσθηση και τη διαλογική αντιπαράθεση, και θα παρουσιαστούν παραδείγματα διδακτικών εφαρμογών. Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές επιλέγουν συγκεκριμένες μορφές εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν συγκεκριμένες προτάσεις με άξονα ιστορικά θέματα που περιλαμβάνονται στο Α.Π. του Δημοτικού.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr