Διδακτική της Ιστορίας

4ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κασβίκης Κώστας
Κωδικός Μαθήματος Υ403
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Ιστορίας
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα είναι θεωρητικό και πρακτικό (εργαστηριακό). Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζονται ζητήματα ιστοριογραφίας και διδακτικής της ιστορίας: η ιστορία ως επιστήμη, επιστημολογικά παραδείγματα στην ιστορία και στη διδακτική της ιστορίας, η ιστορία του μαθήματος της ιστορίας, η διάσταση μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της σχολικής ιστορίας, η συζήτηση και ο προσανατολισμός της Νέας Ιστορίας, σκοποί του μαθήματος στο σχολείου, σύγχρονες προσεγγίσεις για το μάθημα της ιστορίας στο Δημοτικό σχολείο. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας από κάθε φοιτητή και φοιτήτρια σε συνεργαζόμενα σχολεία της Φλώρινας με την υποστήριξη συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, αποσπασμένων στο Τμήμα και μεταπτυχιακών φοιτητών με υποτροφία. Οι διδασκαλίες παρακολουθούνται απο το διδάσκοντα, τους αποσπασμένους δασκάλους και ομάδες φοιτητών και αξιολογούνται συστηματικά με βάση παραμέτρους της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της διδακτικής της ιστορίας που έχουν συζητηθεί στο θεωρητικό μέρος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται powerpoints, ιστοσελίδες σχετικές με τη διδακτική της ιστορίας και ψηφιοποιημένες δειγματικές διδασκαλίες.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Πολλές από τις διδασκαλίες των φοιτητών βασίζονται σε εφαρμογές των ΤΠΕ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Ιστορίας
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται: α. στην αξιολόγηση της συνεργασίας και των διδασκαλιών των φοιτητών απο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. β. από την εκτίμηση του διδάσκοντα για τη συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα και την απόδοσή τους στις διδασκαλίες της πρακτικής άσκησης. γ. από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

© 2018 eled.uowm.gr