Διδακτική της Ιστορίας

4ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κασβίκης Κώστας
Κωδικός Μαθήματος Υ403
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Ιστορίας
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές: - θα έχουν κατανοήσει το θεωρητικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Θα μπορούν να αναζητούν και να αξιολογούν τις κατάλληλες ιστορικές πηγές, συμβατικό και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία συγκεκριμένων ιστορικών θεμάτων - θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν και να αξιολογούν διδασκαλίες ιστορίας σε πραγματικές συνθήκες

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, ομαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων ιδεών, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, σεβασμός στη διαφορά και την πολυπολισμικότητα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα είναι θεωρητικό και πρακτικό (εργαστηριακό). Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζονται ζητήματα ιστοριογραφίας και διδακτικής της ιστορίας: η ιστορία ως επιστήμη, επιστημολογικά παραδείγματα στην ιστορία και στη διδακτική της ιστορίας, η ιστορία του μαθήματος της ιστορίας, η διάσταση μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της σχολικής ιστορίας, η συζήτηση και ο προσανατολισμός της Νέας Ιστορίας, σκοποί του μαθήματος στο σχολείου, σύγχρονες προσεγγίσεις για το μάθημα της ιστορίας στο Δημοτικό σχολείο. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας από κάθε φοιτητή και φοιτήτρια σε συνεργαζόμενα σχολεία της Φλώρινας με την υποστήριξη συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, αποσπασμένων στο Τμήμα και μεταπτυχιακών φοιτητών με υποτροφία. Οι διδασκαλίες παρακολουθούνται απο το διδάσκοντα, τους αποσπασμένους δασκάλους και ομάδες φοιτητών και αξιολογούνται συστηματικά με βάση παραμέτρους της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της διδακτικής της ιστορίας που έχουν συζητηθεί στο θεωρητικό μέρος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται powerpoints, ιστοσελίδες σχετικές με τη διδακτική της ιστορίας και ψηφιοποιημένες δειγματικές διδασκαλίες.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Πολλές από τις διδασκαλίες των φοιτητών βασίζονται σε εφαρμογές των ΤΠΕ.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων. 18
Έρευνα και προετοιμασία σχεδιασμός και υλοποίηση μιας διδασκαλίας ιστορίας σε πραγματικές συνθήκες 22
Παρακολούθηση διδασκαλιών των συμφοιητών σε ομάδες και συμμετοχή στην αξιολογηση των διδασκαλιών. 25
Μελέτη βιβλιογραφίας 55
Σύνολο Μαθήματος 120 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται: α. στην αξιολόγηση της συνεργασίας και των διδασκαλιών των φοιτητών απο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. β. από την εκτίμηση του διδάσκοντα για τη συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα και την απόδοσή τους στις διδασκαλίες της πρακτικής άσκησης. γ. από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

- Αβδελά, Έ. (1998) Ιστορία και σχολείο. Τετράδια 6, Αθήνα: Νήσος. - Αγγελάκος, Κ. – Γ. Κόκκινος επιμ. (2004) Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Ανδρέου, Α.Π. επιμ. (2008) Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια. Μεταίχμιο: Αθήνα - Κάββουρα, Δ. (2011) Διδακτική της Ιστορίας. Επιστήμη, διδασκαλία, μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. - Κόκκινος, Γ. (1998) Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. - Κόκκινος, Γ. (2000) Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Κόκκινος, Γ. (2003) Επιστήμη, ιδεολογία και ταυτότητα. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Κόκκινος, Γ., Αθανασιάδης, Η., Βούρη, Σ., Γατσωτής, Π., Τραντάς, Π., Στέφος, Ε. (2005) Ιστορική κουλτούρα και συνείδηση, Νοόγραμμα Εκδοτική, Αθήνα. - Κόκκινος, Γ. –Νάκου, Ει. επιμ.(2006) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση τον 21ο αιώνα. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Κόκκινος, Γ. και Μαυροσκούφης, Δ. (2015), Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση. Ρόδον Εκδοτική: Αθήνα. - Λεοντσίνης, Γ. Ν. (1996) Διδακτική της ιστορίας. Γενική - τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα. - Μαυροσκούφης, Δημ. Κ. (2005) Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές. Αφοί Κυριακίδη: Θεσσαλονίκη. - Νάκου, Ει. (2000) Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο. - Ρεπούση, Μ. (2004) Μαθήματα ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση. Καστανιώτης. - Ρεπούση, M. - Τσιβάς, A. επιμ. (2011), Από τα ίχνη στις μαρτυρίες. Η επεξεργασία των ιστορικών πηγών στο μάθημα της ιστορίας, Εκδόσεις Γράφημα: Αθήνα. - Φραγκουδάκη, Α. - Δραγώνα, Θ. επιμ. (1997) «Τι είναι η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια - Barton, K. C. – Levstik, L. S. (2009) Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό (μτφρ. Α. Θεοδωρακάκου), Μεταίχμιο: Αθήνα. - Husbunds, Ch. (2004) Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήματα. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Mattozzi, I. (2006) Εκπαιδεύοντας αναγνώστες ιστορίας (μτφρ. Π. Σκόνδρας). Μεταίχμιο: Αθήνα. - Moniot, H. (2002) Η διδακτική της Ιστορίας. (μτφρ. Έφη Κάννερ) Μεταίχμιο: Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

- American Educational Research Journal - History and Theory - International Journal of Historical Learning, Teaching and Research (IJHLTR) - Journal of Curriculum and Teaching - Journal of Curriculum Studies - Teaching History - The History Teacher - Επιστήμες της Αγωγής - Θέματα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης - Νέα Παιδεία

© 2018 eled.uowm.gr