Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης 918/20-1-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΜ0469Β7Κ-ΡΟΧ) για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας

© 2020 eled.uowm.gr