Στατιστική στην Εκπαίδευση

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Τσακιρίδου Ελένη
Κωδικός Μαθήματος Υ307
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED112/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην στατιστική επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από εκπαιδευτικές έρευνες. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Στατιστική»: Αποκτούν γνώσεις και είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής, ξεκινώντας από τις βασικές τους γνώσεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προχωρώντας σε πιο προχωρημένες έννοιες και απόψεις που προκύπτουν μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Στατιστικής και στη χρήση της στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους είναι σε θέση να περιγράψουν δείγματα που προκύπτουν από εκπαιδευτικές έρευνες, να προσδιορίζουν τα πλαίσια των ερευνητικών αποτελεσμάτων, να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους για τα ερευνητικά τους δεδομένα. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη στατιστική γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν στην επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, μια και είναι σε θέση να κατανοούν ερευνητικά αποτελέσματα και να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στην εκπαιδευτική έρευνα. Επιπλέον, είναι σε θέση να διακρίνουν τις κατάλληλες μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, να εξηγούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, να ερμηνεύουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να γενικεύσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα. Επίσης είναι σε θέση να αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, προκειμένου να καταλήγουν σε επιστημονικά συμπεράσματα. Αποκτούν την ικανότητα να συγκεντρώνουν ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της εκπαίδευσης, μέσω των γνώσεων που αποκτούν σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας και τις μεθόδους συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων. Κατά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων οι φοιτητές ασχολούνται με τον υπολογισμό στατιστικών μέτρων, με την ταξινόμηση δεδομένων, ανακαλύπτοντας τις εφαρμογές των στατιστικών μοντέλων στην εκπαιδευτική έρευνα. Επιπλέον, οι φοιτητές να μπορούν να παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα, συνδυάζοντας τις γνώσεις που αποκτούν από τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης και παρουσίασης ερευνητικών δεδομένων και να αξιοποιούν αυτά τα αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Είναι σε θέση να συνθέτουν και να κοινοποιούν πληροφορίες, μέσω των μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, καθώς επίσης και να κατασκευάζουν νέες ερευνητικές ιδέες, να διατυπώνουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις, αναδιοργανώνοντας και ανακατασκευάζοντας όπου χρειάζεται τις ερευνητικές υποθέσεις. Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που τους χρειάζονται να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, αφού γνωρίζουν βασικές έννοιες στατιστικής και μπορούν να αναπτύξουν τις κατάλληλες μεθόδους συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, βασικά στοιχεία για την σύνθεση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας. Επιπλέον, μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μιας έρευνας, να συγκρίνουν στατιστικά αποτελέσματα από διάφορες έρευνες, να ορίζουν ερευνητικές υποθέσεις και να υποστηρίζουν ερευνητικά συμπεράσματα, συνδυάζοντας την ήδη υπάρχουσα επιστημονική γνώση με τα αποτελέσματα της έρευνας τους.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες στατιστικής. Κλίμακες μέτρησης - Κατηγορίες μεταβλητών. Περιγραφή ποιοτικών δεδομένων. Γραφήματα - Πίνακες συχνοτήτων - Σχετικές συχνότητες. Πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου. Περιγραφή ποσοτικών δεδομένων. Ομαδοποίηση δεδομένων. Ιστογράμματα. Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα. Η ανισότητα Chebyshev. Η κανονική κατανομή. Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Στατιστική Συμπερασματολογία - Έλεγχοι υποθέσεων. Έλεγχος για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού. Έλεγχος για τις μέσες τιμές δυο πληθυσμών (δείγματα ανεξάρτητα, δείγματα εξαρτημένα). Εφαρμογές στην εκπαιδευτική έρευνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Δια ζώσης, εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας eclass.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα. Προβολή διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της διδακτέας ύλης, με τη χρήση προβολικών προγραμμάτων, χρήση διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Εφαρμογές υπολογισμού αριθμητικών περιγραφικών μέτρων.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Χρήση προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων και ιστοσελίδων στατιστικών εφαρμογών.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της πλατφόρμας eclass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εργαστηριακή Άσκηση 14
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 25
Άσκηση Πεδίου 30
Συγγραφή εργασίας 35
Σύνολο Μαθήματος 129
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους ανά πάσα στιγμή και να συζητήσουν με τη διδάσκουσα για τον τρόπο αξιολόγηση τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Τόπος. Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ντ & Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, Θεσσσαλονίκη: Ζήτη. Γιαλαμάς, Β. (2005). Στατιστικές Τεχνικές και Εφαρμογές στις Επιστήμες της Αγωγής, Αθήνα: Πατάκη. Κατσίλλης, Ι. (1997). Περιγραφική στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg. Diamond, I. & Jefferies, J. (2006). Αρχίζοντας τη Στατιστική. Μια εισαγωγή για κοινωνικούς επιστήμονες, Αθήνα: Παπασωτηρίου. Van Blerkom, M. (2009). Measurement and Statistics for Teachers, New York: Routledge.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Statistics Education Statistics Education Research Journal Journal of Educational and Behavioral Statistics

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση