Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την αειφορία

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Μαλανδράκης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος Υ304
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr

Περιεχόμενο μαθήματος

* Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα Ι: (α) Επιστημονική κατανόηση, (β) Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που τα προκαλούν, (γ) Τρόποι αντιμετώπισής τους – ο ρόλος της εκπαίδευσης . Το παράδειγμα της Παγκόσμιας Θέρμανσης * Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα ΙΙ: Εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος, ρύπανση εδάφους, αέρα, νερών, αλόγιστες δαπάνες, υπερκατανάλωση, * Οικολογικό, ενεργειακό αποτύπωμα, αποτύπωμα νερού * Αρχές και φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της «Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» * Διαθεματικότητα στην ΠΕ * Επιλογή, σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη – Η μέθοδος Project – Πρακτική Εφαρμογή * Τυπικές και Εξειδικευμένες δραστηριότητες ΠΕ - Πρακτική εφαρμογή * ΠΕ και φυσικές επιστήμες * ΤΠΕ και ΠΕ * Παιχνίδι ρόλων – Ιστοριογραμμή *Παιχνίδια * Ανακεφαλαίωση

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Μέσω του eclass δίνονται οι σημειώσεις του μαθήματος και οδηγίες για τις τυχόν εργασίες.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι, προσομοιώσεις φυσικών/περιβαλλοντικών φαινομένων (π.χ., φαινόμενο θερμοκηπίου), από το Colorado, phet.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Μία συνάντηση στο εργαστήριο ΤΠΕ του ΠΤΔΕ.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
ΝΑΙ. Η ενδιάμεση πρόοδος γίνεται με τη χρήση on-line ερωτηματολογίου (Limesurvey)
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΝΑΙ. Email, or Skype, google docs, Cloud storaged files (e.g., Dropbox, sugersynch).
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ίδια για όλες/ους τους συμμετέχοντες και έχουν ανακοινωθεί δημόσια πριν από την κάθε αξιολόγηση.

© 2018 eled.uowm.gr