Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την αειφορία

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος Υ304
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 39
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να έχουν κατακτήσει οι φοιτητές/τριες είναι τα εξής: - Κατανόηση της έννοιας της αειφορίας - Κατανόηση της έννοιας των αποτυπωμάτων (οικολογικού, ενεργειακού, νερού) - Κατανόηση του φυσικού και τους ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, της εξασθένισης της στιβάδας του όζοντος και της όξινης βροχής. - Κατανόηση αρχών και στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΑ) - Εξοικείωση και ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού κύριων διαθεματικών δραστηριοτήτων (15'-30') με συνδυασμό διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, ώστε να επιτυγχάνονται στόχοι ΠΕ/ΕΑ - Εξοικείωση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την οργανώση και πραγματοποίηση τυπικών δραστηριοτήτων ΠΕ/ΕΑ σε μαθητές/τριες δημοτικού (π.χ., δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ, βίντεο, σκετς, χάρτη εννοιών, αφίσας, κτλ) - Εξοικείωση και ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού σχεδίου εργασίας (project) για την αειφορία σε παιδιά δημοτικού. - Ανάπτυξη ικανοτήτων ενσωμάτωσης ΤΠΕ στα προγράμματα ΠΕ/ΕΑ.

Γενικές ικανότητες

- Ομαδική εργασία - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων - Παραγωγή δημιουργικής σκέψης - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

* Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα Ι: (α) Επιστημονική κατανόηση, (β) Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που τα προκαλούν, (γ) Τρόποι αντιμετώπισής τους – ο ρόλος της εκπαίδευσης . Το παράδειγμα της Παγκόσμιας Θέρμανσης * Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα ΙΙ: Εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος, ρύπανση εδάφους, αέρα, νερών, αλόγιστες δαπάνες, υπερκατανάλωση, * Οικολογικό, ενεργειακό αποτύπωμα, αποτύπωμα νερού * Αρχές και φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της «Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» * Διαθεματικότητα στην ΠΕ * Επιλογή, σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη – Η μέθοδος Project – Πρακτική Εφαρμογή * Τυπικές και Εξειδικευμένες δραστηριότητες ΠΕ - Πρακτική εφαρμογή * ΠΕ και φυσικές επιστήμες * ΤΠΕ και ΠΕ * Παιχνίδι ρόλων – Ιστοριογραμμή *Παιχνίδια * Ανακεφαλαίωση

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Μέσω του eclass δίνονται οι σημειώσεις του μαθήματος και οδηγίες για τις τυχόν εργασίες.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι, προσομοιώσεις φυσικών/περιβαλλοντικών φαινομένων (π.χ., φαινόμενο θερμοκηπίου), από το Colorado, phet.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Μία συνάντηση στο εργαστήριο ΤΠΕ του ΠΤΔΕ.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
ΝΑΙ. Η ενδιάμεση πρόοδος γίνεται με τη χρήση on-line ερωτηματολογίου (Limesurvey)
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΝΑΙ. Email, or Skype, google docs, Cloud storaged files (e.g., Dropbox, sugersynch).
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις στην τάξη 27 ώρες
Παιχνίδια και δραστηριότητες στο πεδίο 9 ώρες
Εργαστήριο Η/Υ 3 ώρες
Μελέτη για την ενδιάμεση πρόοδο (~40% των περιεχομένων) 26 ώρες
Μελέτη για τις τελικές εξετάσεις 55 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 120 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ίδια για όλες/ους τους συμμετέχοντες και έχουν ανακοινωθεί δημόσια πριν από την κάθε αξιολόγηση.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Borucke, Michael, David Moore, Gemma Cranston, Kyle Gracey, Katsunori Iha, Joy Larson, Elias Lazarus, Juan Carlos Morales, Mathis Wackernagel, and Alessandro Galli. (2013). Accounting for Demand and Supply of the Biosphere’s Regenerative Capacity: The National Footprint Accounts’ Underlying Methodology and Framework.” Ecological Indicators, 24: 518–533. doi:10.1016/j.ecolind.2012.08.005. UNESCO (2012). Education for Sustainability Source book. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf, Accessed March 1, 2013 UNESCO (2006). Teaching and learning for a sustainable future. UNESCO. Διαθέσιμο στο http://www.unesco.org/education/tlsf, accessed March 1, 2013. Γεωργόπουλος, Α. (2000). Γη: Ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. Γ εωργόπουλος, Α., Τσαλίκη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές- Φιλοσοφία – Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg. (Εύδοξος:31955) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2011). Διαθέσιμο στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php, Προσπελάθηκε 1 Μαρτίου 2013 Τι είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Διαθέσιμο στο http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=166, Προσπελάθηκε 1 Μαρτίου 2013. Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα; Διαθέσιμο στο http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-20-53/2009-06-17-14-45-56/2009-06-17-14-48-33/750-2009-12-16-11-51-50.html, προσπελάθηκε 1 Μαρτίου 2013 Φέρμελη, Γ., Ρουσομουστακάκη – Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κ., Γκαίτλιχ, Μ. (2009). Οδηγός Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Αθήνα. Διαθέσιμο στο http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=42, Προσπελάθηκε 1 Μαρτίου 2013. Φλογαΐτη, Ε., (2011). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πεδίο Α.Ε., Αθήνα (Εύδοξος: 12405074)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

- Environmental Education Research - Journal of Environmental Education - Int. Research in Environmental and Geogrpaphical Education - Int. J. of Sustainability in Higher Education - Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση