Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές σχέσεις στην σχολική τάξη

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Θωίδης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος Υ114
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 Δ.Μ., 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) eclass.uowm.gr/ELED145

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση: • να αντιλαμβάνεται και να καταγράφει τα βασικότερα στοιχεία της επικοινωνίας και της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης που λαμβάνουν χώρα στη σχολική τάξη, • να γνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες για την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και τη σχέση παιδαγωγού-παιδιού μέσω της επισκόπησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας, • να γνωρίζει παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές θεωρίες της κοινωνικοποίησης των παιδιών, • να γνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες για τη συνεργατική μάθηση και τη λειτουργία των ομάδων στην τάξη, • να διαμορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικές διαδικασίες μάθησης στη διδασκαλία και στο σχολείο. • να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σχετικά εργαλεία για την ανάλυση της συμπεριφοράς και των σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητή και μαθητών, • να εφαρμόζει και να αξιοποιεί το κοινωνιομετρικό τεστ στη σχολική τάξη, • να παρεμβαίνει ως μελλοντικός δάσκαλος με παιδαγωγικούς χειρισμούς με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων, της συνοχής και του ψυχολογικού κλίματος της ομάδας που λέγεται σχολική τάξη, • να γνωρίζει και να αξιοποιεί τη θεωρία και τις μεθοδολογικές δυνατότητες κατά την επίλυση προβλημάτων στην τάξη, • να αναλύει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά καταστάσεις που χαρακτηρίζονται συγκρουσιακές και απαιτούν γνώσεις που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και ικανότητες λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς, • να αναγνωρίζει τα σημεία υστέρησης των παιδιών και να εφαρμόζουν παιδαγωγικές βοήθειες και προληπτικά μέτρα, • να οργανώνει, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διδακτικά σενάρια λαμβάνοντας υπόψη του τη δυναμική των σχέσεων που χαρακτηρίζουν τη σχολική τάξη και τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, • να κατανοεί τις ανάγκες των μαθητών και να αναπτύσσει δεξιότητες στον τομέα της εξωδιδακτικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής για την στήριξη των μαθητών, • να συμμετέχει ενεργά στην ομάδα των μαθητών της σχολικής τάξης.

Γενικές ικανότητες

• να σέβεται την πολιτιστική και κοινωνική πολυμορφία σε κάθε μαθητική ομάδα, • να επεξεργάζεται και να εφαρμόζει με τους μαθητές κανόνες συμβίωσης, • να αναπτύξει δεξιότητες που αφορούν στη συνεργασία για θέματα σχολικής ζωής με όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, κοινότητα, γονείς), • να συνειδητοποιεί τον διευρυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή, • να αποκτήσει επίγνωση των ορίων και των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού του ρόλου και να διαχειρίζεται καταστάσεις που δεν ξεπερνούν τις δυνατότητές του, • να σχεδιάζει και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου του μαθήματος, • να μπορεί να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής έρευνας για τις δικές τους δραστηριότητες, • να αξιοποιεί έννοιες και δεξιότητες που απέκτησε σε διαφορετικά επαγγελματικά και κοινωνικά περιβάλλοντα συμβάλλοντας έτσι στην επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη, • να αξιοποιεί τυπικές, άτυπες, ατομικές και συνεργατικές προσφορές συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, • να αξιοποιεί τον εργασιακό χρόνο και τους πόρους στοχευμένα και με οικονομία, • να γνωρίζει τις οργανωτικές συνθήκες και τις συνεργατικές δομές στο σχολείο, • να γνωρίζει και να στοχάζεται με βάση δημοκρατικές αξίες και κανόνες καθώς και τρόπους μετάδοσής τους.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα επιδιώκει να κατανοήσει ο/η φοιτητής/τρια τα βασικότερα στοιχεία της επικοινωνίας και της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης που λαμβάνουν χώρα στη σχολική τάξη. Ειδικότερα επιδιώκεται η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και η οικειοποίηση εργαλείων που θα αξιοποιηθούν στην ανάλυση της συμπεριφοράς και των σχέσεων εκπαιδευτικού – μαθητή και μαθητών μεταξύ τους, ώστε μέσω αυτών να ενδυναμωθεί ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του δασκάλου. Να μπορεί δηλαδή ο μελλοντικός δάσκαλος να παρεμβαίνει με παιδαγωγικούς χειρισμούς με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων, της συνοχής και του ψυχολογικού κλίματος της ομάδας που λέγεται σχολική τάξη. Περιεχόμενο του μαθήματος • Το διπλό επίπεδο της σχολικής μάθησης. • Κοινωνική αλληλεπίδραση – ο συμβολικός χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας. • Διαταραχές στην επικοινωνία εκπαιδευτικού – μαθητή. • Προβληματικές καταστάσεις στη ζωή της τάξης. • Διαχείριση σχολικής τάξης. • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. • Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού και η λειτουργία τους. • Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή. • Διερεύνηση και μέτρηση των κοινωνικών σχέσεων στη σχολική τάξη: η κοινωνιομετρία. • Η κοινωνιομετρία στην υπηρεσία της κοινωνικο-παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου. • Παιδαγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η κοινωνιομετρία. • Παιδαγωγικοί χειρισμοί για τη βελτίωση της τάξης ως ομάδας. • Εφαρμογή του κοινωνιομετρικού τεστ σε σχολική τάξη. Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. • Συνεργατική μάθηση στην σχολική τάξη • Επισκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις, πρόσωπο με πρόσωπο Η διδασκαλία είναι δια ζώσης. Υπάρχει συνεχής εποπτεία και συνεργασία με τις ομάδες εργασίας που εφαρμόζουν το κοινωνιομετρικό τεστ στη σχολική τάξη. Στην επικοινωνία και συνεργασία αξιοποιείται και η ηλεκτρονική επικοινωνία.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται διαφάνειες, παρουσιάσεις ppt, το e-class και σχετικά βίντεο.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Χρησιμοποιούνται pot cast, ηλεκτρονικά περιοδικά - βιβλιογραφία.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχει εργαστήριο υποστηρικτικό αυτού του μαθήματος
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Αξιοποιούνται δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω e-mail και e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
άσκηση πεδίου 17
γραπτή εργασία και παρουσίαση εργασιών 32
προετοιμασία για γραπτή εξέταση 30
συζήτηση 3
γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 124
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Κάθε διατύπωση ερωτήματος συνοδεύεται και από τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην άριστη απάντηση. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές/ήτριες να συζητήσουν με τον διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν τα σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γκότοβος, Α. (1995). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική Μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Κυρίδης, Α. (1999). Η πειθαρχία στο σχολείο. Θεωρία και Έρευνα. Αθήνα: Gutenberg. Μπίκος, Κ. (2011). Κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη. Αθήνα: Εκδόσεις Ζυγός – Ιωάννης Μάρκου & Υιος Ο.Ε. Σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία με ελληνικά και αγγλικά επιστημονικά άρθρα των τελευταίων πέντε ετών

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Παιδαγωγική επιθεώρηση

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση